برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق و بررسی میزان جذب رنگهای آزو از فاضلابهای صنعتی با استفاده از سپیولیتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان یزد 

گروه پژوهشی: سرامیک صنعتی

پژوهشگران: 
میرحسینی سیدحسین (همکار طرح)
شریفی لیلا (همکار طرح)
کریمی عصمت (همکار طرح)
بلورفروش محمدرضا (همکار طرح)
اسداله پور پریسا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1395

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-6225022-0351

نشانی سازمان مجری: یزد، خیابان مهدی، روبروی مسجد صاحب الزمان (عج)
 

چکیده:

ﭘﺴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺎﺿـﻼﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﻤﻲ، ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺯﺍ ﻭ ﺟﻬﺶ ﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ماده معدنی سپیولیت ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺟﺎﺫﺏ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ های آزوی قرمز Red 80، آزوی آبی Blue 71 و آزوی سیاه Black 19 ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. برای یافتن شرایط بهینه، پارامترهای مختلف از جمله دما و pH محلول و نیز زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. که نتایج شامل حذف 98.7 درصد رنگ قرمز، 88.9 درصد رنگ آبی و 92.5 درصد رنگ سیاه در دمای محیط و شرایط بهینه بدست آمد. در این تحقیق همچنین تصفیه نمونه پساب یکی از کارگاه های رنگرزی واقع در شهر یزد با سپیولیت بررسی شد و حذف 59.7 درصد رنگ از پساب حاصل گشت.
در قسمت دیگری از طرح کارایی مواد معدنی دیگر از جمله کائولن، میکا و بنتونیت در مقایسه با سپیولیت برای حذف یکی از مهم ترین رنگ های مصرفی صنعت نساجی، رنگ زرد دیسپرس، نیز مطالعه شد. در این آزمایشات برای اثر دادن 4 نمونه خاک از انواع سپیولیت، بنتونیت، میکا و کائولن در غلظت های گوناگون بر روی رنگ زرد دیسپرس در غلظت ها و زمان های تماس متفاوت، از روش طرح آزمایش تاگوچی بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان از حذف 92 درصد زرد دیسپرس در شرایط بهینه نوع و غلظت خاک، غلظت رنگ و زمان اختلاط داشت.کلیدواژگان: سپیولیت، رنگ آزو، فاضلاب صنعتی

 
 
Title:

Research on absorption of azo dyes from textile wastewater onto sepioliteAbstract:

The removal of dyes which are toxic in nature from industrial wastewaters is currently of great interest. For this purpose, the use of Sepiolite for the removal of azodye from aqueous solutions at different contact times, pH and temperature was investigated. Sepiolite has a high potential to adsorb reactive dyes from aqueous solutions according to SEM image. The extent of dye removal increased with increasing adsorbant concentration, contact time, pH and temperature. Increasing the temperature shows increasing the rate of diffusion of the adsorbate molecules across the external boundary layer and in the internal pores of the adsorbent particle. The kinetics of the adsorption process was tested for the pseudo-first order and pseudo-second order reaction models. The rate constant of adsorption was obtained for the pseudo-second order kinetic model. The sorption capacity of the sepiolite is comparable to the other available adsorbents, and it is quite cheaper.Keyword(s): sepiolite, azo dye, industrial wastewaters