برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل تجربه زیسته انسان در شعر نو فارسی (نیما ـ قیصر)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
شاکری سید رضا (مسئول طرح)
بستانی احمد (همکار طرح)
آبنیکی حسن (همکار طرح)
جمالیان محسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

«تجربه زیسته انسان در شعر نو فارسی» در این پژوهش به مثابه یک متن؛ یعنی موجودی زنده و مستقل و متضمن امکان ها و محدودیت ها که برآمده از و مرتبط با دردها، رنج ها، شادی و غمها و تلخ و شیرین زمان حیات شاعر است، در نسبت با خواننده خاص (مفسر یا تاویل گر) به سامان رسیده است. مساله این طرح آشکار کردن ابعاد گوناگون وجود انسان ایرانی در شعر نو فارسی در میان شعر شش تن از شاعران برجسته و معاصر است. برای پرداختن به این کار، در درون مفهوم فرهنگی تجربه زیسته بر اساس نظر دیلتای با روش هرمنوتیک روشی و فلسفی پل ریکور و نیز با نگاهی به هرمنوتیک فلسفی گادامر آلمانی طرح پیش رفته است. یافته ها این پژوهش نشان می دهد که ابعاد وجودی انسان و سوژه ایرانی در دوران معاصر زندگی ما ایرانیان چه مراحل و مشکلات و دغدغه هایی را از سر گذرانده است. با خوانش هرمنوتیک شعر نو فارسی در زمینه مشکلات و مسایل امروز می توان از میراث شعر نو فارسی در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی و برنامه ریزی بهره برداری نمود.کلیدواژگان: شعر نو فارسی، تجربه زیسته، انسان ایرانی، خود، نیما، شاملو، اخوان، فروغ، سهراب و قیصر

 
 
Title:

Analysis of the lived experience in modern Persian poetryAbstract:

“Lived experience in modern Persian poetry”, as a text i.e. an alive and independence being, in relationship with a particular reader (interpreter or …) is the theme of this study. It supposed that this alive and independence being has possibilities and limitations that are results from, and are related to, pains, sorrows, joys and cheers of the poet’s life. Revealing the different aspects of the Iranian self//being in the modern Persian Poems among six main contemporary poets is the problem of this study. In line with the cultural concept of lived experience, the method of our study is Recoeur’s and Gadamer’s philosophical hermeneutics. The result shows that the existential aspects of human beings in contemporary Iranian life had special stage, problems and concerns. In line with philosophical hermeneutic reading of the issues and problems of Iranian modern poems, we can find implications for other cultural, educational and planning aspects of Iranian modern poems.Keyword(s): Iranian Modern Poems, Lived Experience, Iranian Human Beings, Nima, Shamlu, Akhavan, Forough, Sohrab, Qeysar