نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های سایتوکاین ها با سندرم سقط مکررگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: مهندسی آنتی ژن -آنتی بادی

پژوهشگران: 
جدی تهرانی محمود (مسئول طرح)
زارعی سعید (مسئول طرح)
زرنانی امیرحسن (مشاور طرح)
ایدالی فرح (مشاور طرح)
عارفی سیده سهیلا (مشاور طرح)
امامی شقایق (همکار طرح)
همتی اعظم (همکار طرح)
بهادری مطهره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

سقط خود به خودی شایع ترین عارضه بارداری است و برای زوج هایی که تمایل به داشتن فرزند دارند، استرس های روحی ـ روانی فراوانی ایجاد می کند. سقط مکرر به بروز سه یا بیش از سه سقط، قبل از نیمه اول بارداری، اطلاق می شود و در هر 300 بارداری یک مورد سقط مکرر حادث می شود. تمامی مراحل باروری مملو از مثال هایی است که نشان دهنده اهمیت همکاری تنگاتنگ سیستم ایمنی با تولید مثل می باشد و چنانچه در این راستا خللی وارد شود، منجر به سقط می شود. عوامل متعدد ایمنولوژیک برای این سندرم ذکر شده است که یکی از آن ها موتاسیون در ژن های سایتوکاین ها در مادران باردار است.
پس از در نظر گرفتن شرایط ورود افراد گروه کنترل به مطالعه شامل: داشتن سه بارداری موفق و عدم وجود سابقه سقط و افراد گروه بیمار شامل سه سقط متوالی قبل از نیمه اول بارداری و همچنین عدم بیماری های اتوایمیون
DNA با روش Salting out استخراج گردید. نمونه ها برای موتاسیون های ژن های IL-1b،IL-1RN ، IL-6، IL-10، IL-13 و IL-17 ژنوتایپ گردید. پس از انجام PCR برای هر جفت پرایمر، محصولات PCR در 200 نمونه بیمار و 100 نمونه از افراد سالم با استفاده از آنزیم مناسب برش داده شد، و با توجه به اندازه قطعات حاصل، ژنوتیپ افراد مشخص شد. مقایسه فراوانی این موتاسیون ها در دو گروه به وسیله آزمون Whitney Mann مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج با روش آماری نشان داد که در دو پلی مورفیسم 592- و 819- مربوط به اینترلوکین ده ارتباط معنی داری با سندرم سقط مکرر نشان داده است. در دیگر موتاسیون های بررسی شده اختلاف معنی داری مشاهده نشد.سندرم سقط مکرر، پلی مورفیسم، اینترلوکین، سایتوکاین

 
 
Title:

Investigation on the association of cytokine gene mutations with recurrent miscarriage syndromeAbstract:

Recurrent spontaneous abortion (RSA) is defined as three or more consecutive pregnancy losses prior to the 20th week of gestation. Inflammatory cytokine cascades have been implicated in the pathogenesis of RSA. In early pregnancy, plasma levels of pro-inflammatory cytokines are higher, while the levels of anti-inflammatory cytokines are lower, in women who miscarry compared to those who have successful pregnancies. Research efforts have focused on studying single nucleotide polymorphisms (SNP) in candidate cytokine genes in RSA women. The aim of this study was to survey the frequency of the interleukin IL-1β with mutation (-31 T/C, -511 C/T and +3954 C/T), IL-1RN (+9589 A/T, +8061 C/T and +11100 T/C), IL-6 with a mutation (-174 C/G), IL-10 (-592 A/C, -819 T / C and -1082 A/G), IL-13 (+2044 G/A and -1055 C/T) and IL-17 with a mutation (-197 G/A) gene promoter polymorphisms in Iranian women with RSA as compared to normal women.
In this case – control study, 200 women with at least three RSA as the case and 100 healthy women with a history of two successful deliveries, without any pregnancy complecations, as the control groups, were selected. Blood samples were recruited from Avicenna Infertility Clinic, Tehran, Iran. Polymerase Chain Reaction and Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) were performed to assess the frequency of the gene polymorphisms. The frequencies of the polymorphisms were calculated and compared between the case and the control groups.
The data showed significant differences in IL10 promoter gene polymorphism (-592 A/C and -819 C/T) frequencies between RSA women and controls. How ever there were not any significant differences in the frequencies of interleukin IL-1
b (-31 T / C, -511 C / T and +3954 C / T), IL-1RN (+9589 A/T, +8061 C/T and +11100 T/C), IL-6 (-174 C/G), IL-10 (-1082 A/G) IL-13 (+2044 G / A and -1055 C/T) and IL-17 -197 G/A polymorphisms between normal women and those suffering from RSA.Keyword(s): Abortion, polymorphisms, Interlekeuin, Cytokine