برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان بیان بیومارکرهای استروئیدی (ERs, PgR)، ژنهای استروژن رگوله (SCUB2, Bcl2) و رسپتور فاکتورهای رشد (HER2, IGFR1) در نمونه های سرطانی ا خذ شده از مبتلایان به سرطان سینه از نوع کارسینوم داکتال مهاجم و ارتباط آن با جنبه های بالینی وپاتولوژیک تومورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: ژنتیک سرطان

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

از میان درمان های سیستمیک سرطان پستان که عوارض جانبی زیادی را به دنبال دارند، درمان آنتی هورمونال از سایرین ایمن تر می باشد. در حدود 70% بیماران بیان کننده ΑER در تومور اولیه می باشند و نشان دهنده این است که رشد سلول های تومورال در این بیماران وابسته به هورمون بوده و این بیماران از درمان اندوکراین سود می برند و در اکثریت موارد تاموکسیفن انتخاب استاندارد در بیماران با ΑER+ می باشد، با اینحال پروگنوز بیماران با ΑER+ متفاوت می باشد و در اکثریت مواقع پس از یک دوره درمان متغیر مقاومت به درمان ایجاد می شود. معیارهای پیش آگهی کنونی در شناسایی بیمارانی که از این درمان ها سود می برند ناکافی به نظر می رسد و لزوم یافتن مارکرهای بیشتر و روش های مطمئن تر برای سنجش آنها ضروری می باشد. از آنجایی که روش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص محدودیت هایی دارد، در این مطالعه بیان ژن های ΑER، ERΒ، PR، SCUBE2، BCL2، IGFR1 و HER2 در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش REAL-TIME PCR اندازه گیری شد سپس ارتباط آن ها با خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک بررسی شد. بر این اساس بین بیان BCL2 وگرید، سایز تومور، مرحله (STAGE) و پیش آگهی ارتباط معنی داری وجود دارد. بیان ژنIGFR1 با گرید، اندازه تومور، STAGE و پروگنوز در ارتباط است. از طرف دیگر ارتباط بین بیان ERΑ وPR باSCUBE2 معنی دار است. همچنین بین بیان ژن ERΒ و اندازه تومور ارتباط معنی داری دیده شد.کلیدواژگان: سرطان پستان، بیومارکرهای استروئیدی، خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک

 
 
Title:

COMPARISON OF THE EXPRESSION LEVEL OF STEROID BIOMARKERS(ERS, PGR), ESTROGEN REGULATED GENES (BCL2, SCUB2) AND GROWTH FACTOR RECEPTORS (HER2, IGFR1) IN INVASIVE DUCTAL CARCINOMA TISSUE OF THE BREAST AND THEIR CORRELATION WITH CLINICO-PATHOLOGICAL ASPECTSAbstract:

WHILE SYSTEMIC THERAPY IN CANCER HAS MANY SIDE EFFECTS, ANTI-HORMONE THERAPY IS SAFER. ABOUT 70% OF BREAST CANCER PATIENTS EXPRESSED ERΑ IN THE PRIMARY TUMOR SOTHEY BENEFIT FROM ENDOCRINE THERAPY. TAMOXIFEN IS A MAJOR TREATMENT IN SUCH PATIENTS BUT, RESPONSE TO IT IS DIFFERENT IN ERΑ+ PATIENTSBASED ON OTHER BIOMARKERS EXPRESSION. SINCE PREDICTIVE FACTORS IN TAMOXIFEN TREATMENT SEEMS TO BE INSUFFICIENT ANDIMMUNOHISTOCHEMISTRY METHOD HAS SOME LIMITATIONS IN DETECTING BIOMARKERS, IN THIS STUDY THE EXPRESSION OF ER, Α ERΒ, PR, SCUBE2, BCL2, IGFR1 AND HER2 GENES WERE MEASURED IN BREAST CANCER PATIENTS BY REAL- TIME PCR AND THEIR RELATIONSHIP WITH CLINICO-PATHOLOGIC FACTORS WERE INVESTIGATED. BASED ON THIS STUDY THERE WAS A SIGNIFICANT CORRELATION BETWEEN THE EXPRESSION OF BCL2 AND IGFR1 WITH GRADE, TUMOR SIZE, STAGE AND RESPONSE TO THERAPY. ALSO THE EXPRESSION OF ERΑ AND PR WERE SIGNIFICANTLY RELATED TO THE EXPRESSION OF SCUBE2. FINALLY, ERΒ WAS CORRELATED WITH TUMOR SIZE.Keyword(s): BREAST CANCER, STEROID BIOMARKERS, CLINIC-PATHOLOGIC CHARACTERISTICS