برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره تام گیاه بشقابی شمالی (tournefortiiScutellaria) در مقایسه با فلاونوئیدهای استاندارد گیاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: اکولوژی و سیستماتیک گیاهی

پژوهشگران: 
زینالی امینه (مسئول طرح)
برزگر ابوالفضل (مسئول طرح)
بدراقی جلیل (همکار طرح)
اسدی اسداله (همکار طرح)
پارسا میترا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

آنتی اکسیدان های طبیعی موجب محافظت بدن در برابر تنش اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد می شوند. گیاهان جنس Scutellaria از تیره نعناعیان حاوی آنتی اکسیدان های قوی می باشند.
در این پژوهش، عصاره متانولی و اتانولی بخش های هوایی و ریشه دو جمعیت از گونه
Scutellaria tournefortii L. تهیه شد و ویژگی های آنها از لحاظ وجود فلاونوئیدهای تام، سنجش کمی میزان بایکالین و بایکالئین، و ویژگی های آنتی اکسیدانی نمونه ها مورد ارزیابی قرار گرفت. توان حذف رادیکال های آزاد خارج سلولی از طریق روش 2 و 2 دی فنیل ـ 1 ـ پیکریل هیدرازیل (DPPH) اندازه گیری شد. همچنین میزان ترکیبات فلاونوئیدی تام نمونه ها با استفاده از روش رنگ سنجی با کلرید آلومینیم بدست آمد. سنجش کمی بایکالین و بایکالئین به روش HPLC انجام شد.
در ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی داخل سلول ابتدا اثر سمیت عصاره هابه روش آزمون
MTT اندازه گیری شد. پس از آن توان حیاتی سلول ها در مقابل پراکسیدهیدروژن (H2O2) و عصاره ها نیز به روش رنگ سنجی MTT بررسی شد.
نتایج نشان داد فلاونوئید تام عصاره های بدست آمده از
1.49mg/g dw تا 6.4mg/g dw متغیر بود. میزان بایکالین در عصاره های مختلف از 0.3mg/g dw تا 50.5mg/g dw بود، همچنین میزان بایکالئین از صفر تا mg/g dw 1.5 بدست آمد. میزان IC50 عصاره ها به روش DPPH از 73.08mg/ml تا 387.00mg/ml متغیر بود.

در بررسی توان حیاتی سلول ها IC50 بدست آمده در رنج 31.79mg/ml تا 125.45mg/ml قرار داشتند.

بهترین اثر حفاظتی در مقابل رادیکال های آزاد داخل سلولی IC50=31.91mg/ml بدست آمد.

نتایج بدست آمده نشان داد گیاه Sc. tournefortii منبع خوب و قابل دسترسی از لحاظ ترکیبات آنتی اکسیدانی قوی می باشد و می توان از آن در صنایع دارویی، غذایی و صنعتی استفاده نمود.کلیدواژگان: Scutellaria tournefortii، توان حیاتی سلول، بشقابی شمالی، آنتی اکسیدان، فلاونوئید تام، بایکالین، بایکالئین، DPPH

 
 
Title:

Study of Antioxidant Properties of crude extract from Scutellaria tournefortii in comparison with standards herbal flavonoidsAbstract:

Natural antioxidants protect the body against oxidative stress caused by free radicals. Scutellaria genus belongs to the Lamiaceae family with powerful antioxidant effects.
In this study, methanol and ethanol extracts of aerial parts and roots of two population of Scutellaria tournefortii L. were prepared and assayed some factors such as total flavonoids, quantitation of Baicalin and Baicalein, and antioxidant properties. The ability of scavenging of free radicals extracellular was measured by 2-2- diphenyl- picril Hydrazyl (DPPH).
The total flavonoids content of samples was determined by aluminium chloride method. Quantification determination of baicalin and baicalein were performed by HPLC.
The evaluating of the antioxidant properties in intracellular, cytotoxic properties were assayed using the MTT method. Moreover scutellaria’s extracts was found to evaluating protective effects against H2O2- induced cell damage which were determined via MTT.
The results showed total flavonoid extracts were from 1.49 mg/g.dw to 6.4 mg/gdw. Baicalin content of the various extracts were 0.3 mg/g dw to 50.5 mg/g dw. Also Baicalein contents were 1.5 mg/g dw Respectively. IC50 of extracts was variable from 73.08
mg/ml to 387.00 mg/ml in DPPH.
Study of cell viability showed that IC50 for Hella cell line was from 79.31
mg/ml to 125.45 mg/ml.
The best protection effect against of intracellular reactive oxygen species scavenging was IC5=31.91
mg/ml.
Results showed that the Scutellaria tournefortii is high potential and accessible source of antioxidants to the food and pharmaceutical industy.Keyword(s): Scutellaria tournefortii, total flavonoids, Baicalin, Baicalein, antioxidant, DPPH, cell viability