برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه، طراحی و ساخت دستگاه دمنده هوای گرم جهت مقابله با سرمازدگی محصولات کشاورزیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مرکز خدمات تخصصی کشاورزی

پژوهشگران: 
پورمدنی ابوذر (مسئول طرح)
ترکش اصفهانی سعید (همکار طرح)
ستایش عباس (همکار طرح)
نظری محمدرضا (همکار طرح)
پناهی محمد (همکار طرح)
عطایی محمدباقر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

به دلیل تنوع آب و هوایی در ایران، تولیدات گیاهی همواره در معرض تنش های سرما و یخ زدگی قرار دارند. بر اساس آمار و اطلاعات موجود، میزان خسارت ناشی از سرمازدگی و یخبندان در اغلب سال ها بر روی محصولات کشاورزی به میزان قابل توجهی می باشد. با وجود این، در کشور ما اقدامات عملی در زمینه معرفی و بهره گیری از روش های حفاظتی نوین در مراحل ابتدایی قرار دارد.
حفاظت گیاهان در برابر سرمازدگی از دو طریق روش های فعال و غیرفعال انجام می گیرد. یکی از روش های حفاظتی فعال، استفاده از دستگاه دمنده هوای گرم می باشد. سوخت این دستگاه، گازوئیل و نیروی محرکه آن شافت
PTO تراکتور می باشد که با به حرکت در آوردن فن دستگاه، هوای سرد محیط را مکش کرده و هوای گرم را از طرفین دستگاه به بیرون می دمد. این دستگاه از طریق افزایش مقطعی کوتاه مدت دمای هوای مجاور گیاه و نیز برهم زدن وارونگی دمایی و افزایش دمای محیط باغ و خشک کردن قطرات آب از روی سطح گیاه و میوه باعث کاهش خسارت سرمازدگی می گردد.کلیدواژگان: تنش سرمازدگی، حفاظت گیاهان، دمنده هوای گرم و تراکتور

 
 
Title:

Studying, Designing and Manufacturing of Warm Air Blower Used for Frost Protection of Agricultural ProductsAbstract:

Most plant crops are prone to cold and freezing stresses caused by varying weather condition in Iran. Crop loss statistics indicate that the frost losses to different crops are very high in almost every year. However practical operations for application of frost protection methods are not significantly interested all over the country.
Frost protection of plants is carried out mainly through both active and passive methods. The warm air blower is one of the most effective active protection methods. The fuel for the blower apparatus is gas oil and the fan motivating power is provided by tractor PTO shaft. The fan sucks the cold air from orchard environment into the apparatus furnace and blows the warmed air into tree environment. The apparatus makes protection mainly by increasing the temperature of the air approximate to tree trunk and foliage as well as disturbing the inversion layers and evaporating water droplets on the plant and fruit surface.Keyword(s): Frost stress, plant protection, warm air blower, tractor