نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش گردش شغلی بر تعهد شغلی و عملکرد کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
یزدانی فرید (پژوهشگر)
خدیوی اسداله (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر بررسی نقش گردش شغلی با تعهد و عملکرد شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. برای این منظور گردش شغلی با مطالعه کتب، مقالات متعدد و کسب نظر کارشناسان امر، و طبق دیدگاه سعادت (1384، 34) در سه بعد ارتقاء (ترفیع) انتقال و تغییر محل خدمتی (افقی) تنزیل درجه (پایین) و تعهد شغلی بر اساس نظریه بلاو و عملکرد شغلی بر اساس نظریه پاترسون تعریف گردیده و تعیین نقش گردش شغلی با تعهد و عملکرد شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور هدف اصلی تحقیق بوده در این راستا دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد که تعداد آنها1057 نفر است. حجم نمونه آماری بر اساس رابطه کوکران 282 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، یک پرسشنامه محقق ساخته گردش شغلی و دو پرسشنامه استاندارد تعهد شغلی بلاو و عملکرد شغلی پاترسون است که شامل 45 سوال می باشد. پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روشهای آماری و توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده ها، از آمار توصیفی و پس از تعیین نرمال نبودن داده ها بوسیله آزمون کلموگروف- اسمیرنف، در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون اسپرمن و رگرسیون خطی استفاده شده است نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن است که بین گردش شغلی و تعهد و عملکرد شغلی کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی کشور رابطه معنی داری وجود دارد و بر اساس آزمون رگرسیون بعد وابستگی حرفه ای ابعاد تعهد شغلی کارکنان بیشترین تاثیرپذیری از متغیر مستقل گردش شغلی را به خود اختصاص داده است.گردش شغلی، تعهد شغلی، عملکرد شغلی

 
 
Title:

Investigate Job Rotation on job commitment and employee performance of Ports and Maritime Organization of countryAbstract:

research question now investigating the role of the job rotation with commitment and job performance employees ports and maritime navigation of the country. For this purpose, job rotation by reading books, several articles and toned-down far-right rhetoric, experts say, is the view of happiness (34, 1384) in the three (promotion) and the change of location service (0 (C)) and a commitment on the basis of the theory of blau and job performance based on the theory of Paterson defined and define the role of job rotation with commitment and job performance employees ports and maritime navigation target was the original research in this context, two of the six main and secondary assumption has been set. The population of the present study workers in a drawer Maritime ports and that the number of 1053 people. the volume of the sample on korkoran 282 estimated at people and simple random sampling method is chosen means of collecting information, a questionnaire achieved job rotation and two Standard blau job commitment and job performance is Paterson, which includes 45 question. So the validity and reliability of it, the statistical sample. To analyze the data from the questionnaires collected from descriptive statistical methods and the inference and used it to classify the tabloid, and the interpretation of the data, descriptive statistics and after the normal determined not by - test data, the inference level to test the hypothesis of research, the test of linear regression and using the results of the study Amon assumption that the job rotation and commitment and job performance employees ports and maritime navigation country that there is a relationship based on regression tests dependence on the professional commitment dimensions employee job effectiveness of most of the independent variable job rotation.Keyword(s): job rotation, job performance, job commitment