نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تعیین عوامل موثر در ایجاد صنعت بازیافت کشتی در کشور و ارائه راهکارهای مناسب (مورد کاوی استان بوشهر)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عمواحمدی مهدی (پژوهشگر)
امرایی بهروز (استاد راهنما)
باورصاد پرویز (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کشور ایران با توجه به سابقه تاریخی کشتیرانی و دریانوردی از قدیمی ترین کشورهای فعال جهان در این حیطه محسوب می شود و از ناوگان قابل توجهی در منطقه خاورمیانه و تا حدی در دنیا برخوردار است. افزایش تعداد شناورهای با سن بیش از 25 سال یا شناورهای فاقد کارایی لازم تحت پرچم ایران، در سنوات اخیر در کنار وجود تقاضا برای بازیافت کشتی در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، لزوم توجه به این صنعت را بیش از پیش با اهمیت جلوه گر نموده است. چندین درخواست رسمی برای اوراق کشتی توسط شرکت های معتبر داخلی و تعداد زیادی انجام غیررسمی اوراق کشتی در سال های اخیر در جنوب کشور نشان از وجود ظرفیت های داخلی و خارجی در این رابطه دارد.
در این تحقیق که به بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی صنعت اوراق کشتی درایران (مورد کاوی استان بوشهر) می پردازد، جنبه های متفاوت استقرار صنعت اوراق کشتی و آثار و تبعات آن بررسی شده است. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش در برگیرنده 38 پرسش می باشد که به کمک آن، و به کمک طیف چند گزینه ای لیکرت، دانسته های جامعه آماری اندازه گیری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تایید گردیده است. پژوهش حاضر، شامل مدیران، کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل محیط زیست استان بوشهر و تکنسین ها و فعالان داک های ساخت و تعمیرات کشتی در سطح استان می باشد. با توجه به تایید تمام فرضیات، از حیث رتبه بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن، نتایج این پژوهش حاکی از این است که عوامل نیروی کار، رقبا و موقعیت جغرافیایی بالاترین اولویت را دارا می باشند. وجود موانع زیست محیطی (ازجمله عدم قوانین و مقررات داخلی مناسب و شرایط حساس زیست محیطی استان بوشهر) جزو عوامل بازدارنده ایجاد این صنعت و وجود حجم قابل توجه ای از شناورهای دارای شرایط بازیافت در سطح استان و استان های ساحلی همجوار، وجود نیروی کار فراوان و موقعیت مناسب جغرافیای استان بوشهر در سطح منطقه از جمله عوامل محرک و مثبت برای ایجاد این صنعت معرفی گردید و در نهایت راهکارها و شیوه های برای ایجاد این صنعت در استان بوشهر با توجه به مزیت ها و محدودیت های موجود ارائه گردید.صنعت بازیافت کشتی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی، استان بوشهر

 
 
Title:

Studying and Determining The Effective Factors in Building Ship recycling Industry in iran and offering appropriate solutions (Case of Study, Bushehr Province)Abstract:

Iran according to it's ancient career in shipping and maritime is known as one of the oldest active country in the vordand has notable fleet in the middle east and to some extent in the world. By Increasing the number of vessels by more than 25 age or vessels with out suitable performance under iran's flag in the recent year beside the existing demand for ship recycling in Persian golf and oman sea area, made the attenation to this industry more more important than ever.
Severl official request for ship recycling from creditable internal companies and a large number non- official ship dismantling in south of our country in recent year shows the high internal and external capacity in this field.
this research studied the efficient factors on implemention of ship recycling industry im iran (bushehr province), different aspect in establishment of ship recycling industry. the questioner used in this project is a certain one which include thirty eight questions and by means of this questioner beside the multiple -choice spectrum of likret, the understood samples are measured. validity and realiability of this questioner is confermed. static community of this study includes management and experts of bushehr port and maritime principal office and bushehr environment protection office and technitions and the persons who are active in bushehr ships building and repairing docks. The result of this reaserch indicate that with regard to the whole confirmed hypothese, in the terms of ranking the efficient factors, by means of friedman test: the factors of labor force, epponent and geographical conditions has the most priority. environmental obstacles (including lack of appropriate internal regulations ans sensitive environmental condition of bushehr) are the inhibiting factors in making this industry, and the considerable size of vessel that need to be recycled around bushehr province and neiboring coastal provinces, the large number of labor force and appropriate geographical condition of bushehr in the region are introduced as a driving and positive factors in running this industry. And finally some solutions and procedures are given for building this industry in the bushehr province according to it’s advantages and restrictions.Keyword(s): ship recycling industry, economical factors, environmental factore, bushehr province