نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر رضایت مشتریان بر کیفیت خدمات (مورد مطالعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
میرچی مسعود (پژوهشگر)
کیاکجوری داوود (استاد راهنما)
پوریان تقی (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  بهار 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

ھمه سازمانها به دنبال کیفیت ھستند، علی الخصوص سازمانهای خدماتی، با این حال سازمانها ھیچ مقیاس استاندارد و مشخصی برای سنجش کیفیت خدمات دریافتی مشتریان خود ندارند. در این پژوهش ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات تشریح شده و در پاسخ به فرضیات پژوهش برای مشخص کردن رابطه بین رضایت مشتریان و کیفیت خدمات در مورد مطالعه و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات از نظر مشتریان به این نتیجه رسید که بین دو بعد ظواهر و راحتی ارتباط معنادار وجود نداشت ولی در ابعاد دیگر (قابلیت اطمینان، پاسخگو بودن، خاطر جمع بودن و همدلی) رابطه معنادار وجود داشته است.رضایت مشتریان، کیفیت خدمات

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):