نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین خوش بینی مدیریت و محافظه کاری در حسابداریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
گلباغی عبدالرضا (پژوهشگر)
قلی زاده محمدحسن (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  مهر 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق اثر نقش محافظه کاری حسابداری در پیش بینی های جانبدارانه مدیریت در جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی احمد و دولمن (2012)، موضوع فوق مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت هایی جمع آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1380 تا 1390 -به مدت 10 سال- سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های این تحقیق حاکی از عدم رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خوش بینی مدیریت است.خوش بینی، محافظه کاری، بورس، رگرسیون

 
 
Title:Abstract:

This research investigates The effects of accounting conservatism bias in management Overconfidence Over confidence of population of listed companies in Tehran Stock Exchange has been studied. To this end, the following regression models and Dvlmn A. (2012), the issue was investigated. Data models of the company were collected during the field research period from 1380 to 1390 -10 years- its shares were offered at Tehran Stock Exchange and its stock trades on the over three months is not interrupted. Thus, 101 participants were selected as a sample. We find there is no relation between Accounting Conservatism and Managerial Overconfidence.Keyword(s): Overconfidence, Conservatism, Stock, Regression