نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل شخصیت پرسنل و مقایسه این عوامل بین کارکنان ثابت و شیفت کار ادواری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)، (اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ضیایی فرشید (پژوهشگر)
سلیمی بجستانی حسین (استاد راهنما)
معینی مرتضی (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  دی 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی فرسودگی شغلی و ارتباط آن با عوامل شخصیت پرسنل و مقایسه این عوامل بین کارکنان ثابت و شیفت کار ادواری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) (اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان) بود. روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بود. جامعه پژوهش کلیه پرسنل اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان بودند که بالغ بر 400 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران 200 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود، به این صورت که از هر طبقه بر اساس شیفت کاری (ثابت روزانه و ادواری) نمونه ها انتخاب شد. از این رو 120 نفر از پرسنل شیفت کاری ثابت روزانه و 80 نفر از پرسنل شیفت کار ادواری به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و همکاران (2001) و پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو بود که پیش از این در تحقیقات انجام شده در کشور هنجاریابی شده و روایی شان مورد تایید قرار گرفته بود. پایایی پرسشنامه ها در این تحقیق از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد و مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی ارتباط فرسودگی شغلی با پنج عامل اصلی شخصیت از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد بطور معناداری از نظر آماری با افزایش روان رنجورخویی فرسودگی شغلی افزایش، با افزایش برون گرایی فرسودگی شغلی کاهش، با افزایش توافق پذیری فرسودگی شغلی کاهش، و با افزایش وجدانی بودن فرسودگی شغلی کاهش می یابد. همچنین به منظور بررسی اثر تعاملی پنج عامل اصلی شخصیت بر فرسودگی شغلی از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بطور معناداری از نظر آماری روان رنجورخویی، برونگرایی و وجدانی بودن پیش بینی کننده فرسودگی شغلی در پرسنل هستند و با افزایش روان رنجورخویی، کاهش برونگرایی و کاهش وجدانی بودن فرسودگی شغلی افزایش می یابد. همچنین به منظور بررسی تفاوت فرسودگی شغلی و مولفه های آن بر حسب شیفت کاری پرسنل از آزمون t تست استفاده شد. نتایج نشان داد بطور معناداری از نظر آماری میانگین نمره فرسودگی در شیفت کاری ثابت روزانه کمتر از شیفت کاری ادواری است. میانگین نمره فراوانی و شدت خستگی عاطفی، میانگین نمره فراوانی و شدت مسخ شخصیت و میانگین نمره فراوانی و شدت درگیری در شیفت کاری ثابت روزانه کمتر از شیفت کاری ادواری و میانگین نمره فراوانی و شدت کفایت شخصی در شیفت کاری ثابت روزانه بیش از شیفت کاری ادواری است. همچنین نتایج نشان داد بطور معناداری از نظر آماری میانگین نمره روان رنجورخویی در شیفت کاری ثابت روزانه کمتر از شیفت کاری ادواری، میانگین نمره برون گرایی، میانگین نمره باز بودن نسبت به تجربه، میانگین نمره توافق پذیری و میانگین نمره وجدانی بودن در شیفت کاری ثابت روزانه بیش از شیفت کاری ادواری است.فرسودگی شغلی، شخصیت، شیفت کاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):