نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه عملکرد کارگران خن کار با رویکرد (.I.L.O) جهت ساماندهی شرایط موجود این کارگران در بندر امام خمینی (ره) با روش (.A.N.P)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سفاری رضا (پژوهشگر)
سعیدی سیدناصر (استاد مشاور)
یوسفی همایون (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

شاخص های متعددی به منظور تعیین عملکرد و کارآیی و همچنین ارزیابی موقعیت هر بندر نسبت به بنادر دیگر تعریف شده که به طور مستمر از سوی مدیران بنادر مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان این شاخص ها، مدیریت و بکارگیری پرسنل متخصص، کار آزموده، سالم و با انگیزه و مهمتر از همه توجه به ارتقاء و توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت مکمل اصلی و ضامن موفقیت بنادر در رقابت بر سر کالا و سرمایه است. لذا در این پژوهش تلاش گردیده است با توجه به مسائل و مشکلات رایج کارگران خن کار در بنادر کشور از جمله نداشتن پوشش بیمه ای مناسب، تجهیزات ایمنی کافی، فقدان آموزشهای ایمنی لازم، پائین بودن حقوق و دستمزد و سایر مشکلات مشابه اقدام به شناسایی نقاط ضعف ها و تلاش در جهت حل این مشکلات صورت پذیرد که این امر با استفاده از تهیه پرسش نامه و رتبه بندی هر یک از عوامل فوق با استفاده از مدل ANP و بکارگیری نرم افزار Supper decision صورت پذیرفته است. در این پژوهش که با مطالعه موردی در خصوص کارگران خن کار در بندر امام خمینی (ره) انجام پذیرفته است، سعی شده تا با توجه به الزامات قوانین کارگری کشور در مناطق ویژه اقتصادی و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق ویژه اقتصادی کشور اقدام به ارائه راهکارهایی مدون جهت بهبود شرایط کاری و معیشتی این کارگران گردد. بر اساس نتایج به دست آمده بر اساس هدف اصلی پژوهش، از میان معیارهای اصلی پرسش نامه معیار پوشش بیمه ای کارگران با وزن نرمال 0.181 در اولویت اول و در میان زیر معیارها نیز، زیر معیار پرداخت حقوق به موقع کارگران پس از هر روز کاری با وزن نهایی 0.0618 در اولویت اول قرار گرفت. همچنین مطابق نتایج بدست آمده مشخص گردید که با انتقال مسوولیت تامین نیروهای کارگران خن کار از انجمن صنفی کارگران به شرکت ها و تعاونی های تامین نیروی انسانی که می بایست مطابق با قوانین کار در مناطق ویژه اقتصادی زیر نظر اداره اشتغال فعالیت نمایند می توان گامی موثر در جهت هماهنگ سازی قوانین مطابق با قوانین سازمان جهانی کار و همچنین بهبود شرایط کارگران خن کار در این بندر و نیز سایر بنادر کشور برداشت.کارگران خن کار، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی

 
 
Title:

Comparison of the bilge workers’ performance with the ILO approach in order to improve the workers’ current conditions in Imam Khomeini port using the ANP methodAbstract:

It is defined several factors to determine the performance, and also evaluate the status of each port related to the other ports which are constantly utilized by the port directors. Meanwhile, factors such as the management and recruitment of specialized and skilled, but healthy and motivated personnel, and above all promotion and development of safety and health culture should be considered as the main complement and guarantee for being a successful port within the competition on the goods and capital. Thus, this study is aimed to identify and solve common problems of the bilge workers in the Iranian ports, including lack of adequate insurance coverage, adequate safety equipment, lack of necessary safety training, low wages, and other similar problems. The current study was performed using a survey method and rating the items based on the ANP model with the Supper Decision software package.
In this case study of the bilge workers of Bandar Imam Khomeini port, it was tried to provide solutions and strategies for improving the working and subsistence conditions of the workers observing the labour laws in the special economic zones and recommendations of the International Labour Organization (ILO) in Special Economic Zones. The results indicate that, based on the main research objective, it was prioritized the workers’ insurance coverage with a normal factor weight of 0.181, followed by the timely wage payments after every working day with the final factor weight of 0.0618 among the main questionnaire items. Additionally, the results illustrate that it is possible to transfer the responsibility of supplying the bilge work forces from the workers union association to the private section companies and cooperatives which shall operate complied with labor laws in special economic zones under the supervision of the Department of Employment. As it would be an effective step forward to coordinate the existing rules and regulations with the ILO, and also improve the current working conditions of the bilge workers in this port and other ports of the country.Keyword(s): Bilge Workers, Imam Khomeini Port, Especial Economic Zone