نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استفاده از داده های اجتناب مالیاتی به عنوان شاخصی برای پیش بینی ناتوانی مالی (ورشکستگی) شرکت هاگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
غفاری حبیب (همکار طرح)
فرج زاده دهکردی حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق به بررسی محتوای اطلاعاتی اجتناب مالیاتی شرکت هایی می پردازد که در معرض خطر درماندگی و ناتوانی مالی می باشند. به صورت خاص در این تحقیق، امکان استفاده از تفاوت دفتری مالیات به عنوان شاخصی برای پیش بینی درماندگی و ناتوانی مالی شرکت ها بررسی شده است. نمونه تحقیق متشکل از 71 شرکت ناتوان مالی و 71 شرکت غیر ناتوان مالی به عنوان نمونه کنترل در طی دوره زمانی 1381-1390 است. نتایج حاصل از آزمون های تک متغیره نشان داد می توان تفاوت معناداری بین اجتناب مالیاتی شرکت های ناتوان مالی و نمونه کنترلی در بازه زمانی سه سال پیش از وقوع ناتوانی مالی مشاهده نمود. این تفاوت در سال پیش از ناتوان مالی به حداکثر مقدار خود می رسد. همچنین، مدل پیش بینی ناتوانی مالی که با استفاده از رگرسیون لوجستیک ساخته شد نشان داد که می توان از اجتناب مالیاتی شرکت ها به عنوان متغیر پیش بینی کننده ناتوانی مالی استفاده نمود و این متغیر عملکرد مدل را به شکل معناداری بهبود می بخشد.پیش بینی ناتوانی مالی، اجتناب مالیاتی، رگرسیون لوجستیک، تفاوت دفتری مالیات

 
 
Title:

Tax avoidance as a predictor of bankruptcyAbstract:

This study investigates the information contents of tax avoidance bahviour of going bankrupt firms. Particularly, potential use of book-tax difference as a bankruptcy predictor was investigated. The sample consisted of 71 bankrupt firms and 71 non-bankrupt matched firms as control sample, during 1381-1391. The results of univariate tests indicated that there were significant differences between the mean and median values for tax avoidances of the bankrupt and non-bankrupt firms, since three periods prior to bankruptcy occurrence. These differences reached their maximum values for one year ahead of bankruptcy occurrence. Furthermore, logistic bankruptcy prediction model show that we can use tax avoidance as a bankruptcy predictor and this variable can significantly improve the model performance.Keyword(s): Bankruptcy prediction, Tax Avoidances, Logistic Regression, Book-Tax Differences