نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ارائه الگوی یادگیری سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش برای کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
دهگان علی (پژوهشگر)
بدری صاحب (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و ارائه راه کارهایی برای بهبود یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از طریق اجرای مدیریت دانش بوده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان است که تعداد نمونه آماری این تحقیق 97 نفر می باشد. ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل 47 سوال می باشد که پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 0.979 حاصل گردید است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی مثل میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی و برای آزمودن داده ها از ضریب همبستگی پیرسن و رگرسیون خطی چندگانه از نرم افزار SPSS 20 استفاده شده است. در تحقیق حاضر برای مدیریت دانش (متغیر مستقل) شاخص های 1- شناسایی دانش 2- کسب دانش 3- توسعه دانش 4- توزیع دانش 5- بهره برداری از دانش 6- نگهداری دانش در نظر گرفته شده که تاثیر هر کدام از آن ها بر یادگیری سازمانی (متغیر وابسته) در جامعه آماری کارکنان اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان بررسی می شود. برابر نتایج بدست آمده فرضیه اصلی و تمام فرضیات فرعی این پژوهش تایید شده و تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی مثبت است. پس از آزمون به کمک رگرسیون چندگانه، بطور همزمان بین متغیرهای مستقل و متغییر وابسته تحقیق،مشخص گردید که، 83.1 درصد از تغییرات یادگیری سازمانی، تحت تاثیر متغیر های کسب دانش، بهره برداری دانش و توزیع دانش می باشد.مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، توزیع دانش، بهره برداری از دانش، نگهداری دانش، اداره کل بنادر و دریا نوردی استان گیلان

 
 
Title:

Presenting organizational learning pattern based on knowledge management for staff of general directorate of port and maritime organization in Guilan provinceAbstract:

The goal of current research is explaining the relationship between knowledge management on organizational learning and presenting approaches for improvement of organizational learning of staff at general directorate of port and maritime organization in Guilan province though implementing knowledge management. Method of the research was surveying and the aim of the research was applied one. Statistical society of the research is staff port and maritime organization at Guilan province that the statistical sample number is 97 people. Tools of measurement in this research are questionnaire having 47 questions that its validity has been calculated 0.979 through cronbach’s alpha. For data analysis by using indices of descriptive statistics such as mean, standard deviation, skewness and elongation and for data testing pearson correlation and multiple linear regression from software Spss 20 has been used. In current research for knowledge management (independent variable) indices of 1- knowledge identification 2- knowledge acquisition 3- knowledge distribution 5- knowledge exploitation6-knowledge saving has been seemed that the effect of each of them on organizational learning (dependent variable) at statistical society of staff at port and maritime organization in Guilan province has been considered. Base on the result main hypothesis and all subordinate hypothesis of the research have been confirmed and the effect of knowledge management on organizational learning is positive. After testing by multiple regressions, simultaneously between independent and dependent variable of the research it was distinguished that 83.1 percent of organizational learning changes are affected by variables of knowledge acquisition, knowledge distribution and knowledge exploitation.Keyword(s): Knowledge management, organizational learning, knowledge identification, knowledge acquisition, knowledge distribution, knowledge exploitation, knowledge saving, port and maritime organization in Guilan province