نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مجتمع بندر شهید رجاییگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظیف کار وحید (پژوهشگر)
باقری مهدی (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه محیط سازمان از پیچیدگی و شدت رقابت فراوانی برخوردار است. لذا، سازمان نیازمند نیروی انسانی پویا و منعطف برای پاسخ گویی به این پیچیدگی هاست. این تحقیق، هوش هیجانی را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در ایجاد نیروهای انسانی پویا در سازمان معرفی نموده و نقش کیفیت زندگی کاری را در بهبود هوش هیجانی نیروهای سازمانی مورد بررسی قرار داده است.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان مجتمع بندر شهید رجایی می باشند. که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه ای برابر با 280 نمونه محاسبه گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و معادلات اندازه گیری و ساختاری استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به طور کامل فرضیات تحقیق را مورد تایید قرار داده است. در این بررسی ها ابعاد هوش هیجانی (متغیرهای خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) رابطه مثبت و معنی داری با کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد.هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت روابط، کیفیت زندگی کاری

 
 
Title:

The relationship between emotional intelligence and the quality of working life of the martyr Rajai Port Complex in 1392Abstract:

Today, the organization environment is very complex and competitive. So, the organization needs dynamic and flexible human resources for respond to these complexities. The study has introduced emotional intelligence as an influencing factor in the development of dynamic human resources in organizations; and then, it examined the role of emotional intelligence to improve the quality of working life.
This study is an applied research considering its aim and it is descriptive and correlation survey research considering its data collection. Research population includes all employees of the Shahid Rajaei Port Complex. The Sampling is done by Cochran formula; and it determined equal to 280 samples. So, the study is used to select suitable sample from classified sampling method. In this study, it is utilized the Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and measurement and structural equation tests. The results of Pearson correlation test show that, hypotheses have been confirmed with 95% confidence. Therefore, work life quality is predicted by emotional Intelligence dimensions.Keyword(s): Self-Awareness, Self-Management, Social Awareness, Social Management, Work Life Quality, Emotional Intelligence