نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
سوناز وحید (پژوهشگر)
باقری مهدی (استاد راهنما)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه مدیریت سازمان از پیچیدگی فراوانی برخوردار است. زیرا عوامل درونی و بیرونی بسیار زیادی وجود دارد که سازمان را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این پژوهش، سبک مدیریت تحول گرا را به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در مدیریت سازمان معرفی نموده و نقش آن را در بهبود رضایت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار داده است.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی و پیمایشی محسوب می گردد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره بندر و دریانوردی بندر لنگه بوده؛ که شامل 40 نفر می باشد. لذا جهت انتخاب نمونه مناسب از روش سرشماری استفاده شده است. در این مطالعه، از آزمون های توصیفی، کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون با اطمینان 95 درصد به طور کامل فرضیات پژوهش را مورد تایید قرار داده است. در این بررسی ها مدیریت تحول گرا و ابعادش (متغیرهای مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر و انگیزش فکری کارکنان) رابطه مثبت و معنی داری با رضایت شغلی کارکنان دارد.مدیریت تحول گرا، مدیریت کاریزماتیک، ملاحظات فردی مدیر، انگیزش فکری کارکنان، رضایت شغلی کارکنان

 
 
Title:

The Examination of Relationship between Transformational Management and Job Satisfaction in the Ports and Maritime Administration of the LENGEH PortAbstract:

Today, the organization management is very complex. Because, there are many internal and external factors that they affect the organization. So, the study has introduced transformational management style as an influencing and importanting factor in organizations management; and then, it examined the role of transformational management to improve the job satisfaction of employes.
This study is an applied research considering its aim and it is descriptive and correlation survey research considering its data collection. Research population includes all employees of the Lengeh Port, that it is equal to 40 samples. So, the study is used to select suitable sample from census method. In this study, it is utilized the descriptive, Kolmogorov-Smirnov, and Pearson correlation tests. The results of Pearson correlation test show that, hypotheses have been confirmed with 95% confidence. Therefore, job satisfaction is predicted by transformational management and its dimensions.Keyword(s): Transformational Management, Charismatic Management, Individualized Consideration, Intellectual Stimulation, Job Satisfaction