نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تاثیر آموزش های تخصصی دریایی بر ارتقاء ایمنی شناورهای سنتی در بنادر استان سیستان و بلوچستانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صدفی محسن (همکار طرح)
عماد غلامرضا (مشاور طرح)
هراتی مختاری عباس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مردم مناطق ساحلی همواره زندگی خود را در گرو فعالیت های دریایی یافته اند. دسترسی به آبهای آزاد جهت تجارت یکی از اصلی ترین بهره برداری های این مردم بوده است. مردم سیستان و بلوچستان نیز در این حوزه از دیر باز تجارت با مناطق حاشیه خلیج فارس، هند، پاکستان و شرق افریقا را به عنوان یکی از منابع درآمد خود به کار بسته اند. در این میان ایمنی دریانوردی همواره در عمل یکی از چالشهای این نوع دریانوردی سنتی بوده است. عامل انسانی همواره به عنوان یکی از موثرترین عوامل موثر بر ایمنی دریایی مطرح بوده و آموزش به عنوان یکی از کلیدی ترین مفاهیم ارتقا منابع انسانی می تواند بر عملکرد عامل انسانی در سوانح دریایی تاثیرگذار باشد.
این تحقیق با عنوان «تاثیر آموزشهای تخصصی دریایی بر ارتقاء ایمنی شناورهای سنتی در بنادر استان سیستان و بلوچستان» است که در سال 1393 انجام شده است. در پژوهش حاضر، ابتدا به بررسی توصیفی آموزش های تخصصی دریایی موتور لنج های باری فعال در استان سیستان و بلوچستان پرداخته می شود. سپس با شناسایی عوامل موجود در این آموزش های تخصصی، اثربخشی هر یک از آنها بر ایمنی دریانوردی به کمک اطلاعات آماری مورد سنجش قرار می گیرد.
در این تحقیق هر یک از این عوامل با استفاده از تکنیک آماری
T جفتی از لحاظ اثربخشی بر ایمنی دریانوردی در شرایط قبل و بعد از آموزش سنجیده شده، نهایتا میزان اثربخشی آموزش های تخصصی موجود بر ایمنی دریانوردی موتور لنج های باری فعال در استان سیستان و بلوچستان ارزیابی می گردند. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده و از نرم افزار SPSS نیز برای تحلیل داده ها استفاده شده است.
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که هر یک از عوامل موجود در این آموزش های تخصصی به صورت منفرد بر ارتقای ایمنی دریانوردی شناورهای سنتی موثر بوده و موجب ارتقاء آن گشته اند و به طور کلی نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی آموزش بر ایمنی موتور لنج های باری فعال در استان سیستان و بلوچستان می باشد.آموزش، موتورلنج، ایمنی دریایی، سیستان و بلوچستان

 
 
Title:

Impact of Maritimes Specilized Trainings on Promotion of Safety of Cargo vessel Launches in Ports of Sistan and Baluchestan ProvinceAbstract:

Life for coastal population have been always dependant on marine activities. Access to open sea for tarde was one of the main benefits for this people. In this regard, people of Sistan and Baluchestan province from long time ago used trade with Persian Gulf areas, India, Pakistan and East Africa as one of their main incomes. Meanwhile Maritime safety practically have been always one of the challenges to this kind of marine traditional activities. Human element ever been as one of most effective elements to maritime safety and training as one of the key concepts for promoting human elemnt can have influential effect on this elemnt in marine casualties.
This research titled “Impact of Maritime Professional Trainings on Promotion of Safety of Cargo vessel Launches in Ports of Sistan and Baluchestan Province” initially describes maritime training for operative traditional vessels in Sistan and Baluchestan province. Then after recognizing existing elements in the trainings, with help of statistical information examines the effectiveness of each element on maritime safety. In this research each element examined regarding its effectiveness on maritime safety prior and after training using Paired T test, finally the effectiveness level of the existing trainings on maritime safety onoperative traditional vessels in Sistan and Baluchestan province is assessed.
Findings in this research shows that each existing elemnt in the trainings is effective for promoting maritime safety and overally all this maritime trainings as a whole is also effective on maritime safety on traditional vessels in Sistan and Baluchestan Province and eventually promoted it.Keyword(s): Training, Launches, Maritime Safety, Sistan and Baluchestan