نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی کارکنان مورد مطالعه اداره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جلاب ادریس (پژوهشگر)
نسیمی علی (استاد راهنما)
تقی پوریان جواد (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

این تحقیق با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و سلامت سازمانی در ادره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر» به دنبال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشتگانه آن بر سلامت سازمانی می باشد. کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون (1973) و سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و میسکل (1371) طراحی شده است. سلامت سازمانی شامل ابعاد هفتگانه یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی می باشد. همچنین کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشتگانه آن، پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، فرصت تامین رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام و همچنین توسعه قابلیت انسانی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین کارکنان جمع آوری و با آزمون همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بوده است که بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در اداره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر» در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری و مثبت وجود دارد. همچنین ابعاد کیفیت زندگی کاری به جزء محیط کار ایمن و بهداشتی بر سلامت سازمانی موثر بوده است. و نتیجه رتبه بندی ابعاد کیفیت زندگی کاری نشان داد که توسعه قابلیت انسانی بیشترین رتبه میانگین و قانون گرایی در سازمان کمترین رتبه میانگین را دارا است.کیفیت زندگی کاری، سلامت سازمانی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):