نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بازشناسی گرایش های تجدید حیات گرایانه در معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: پژوهش هنر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

بازشناسی گرایش های تجدید حیات گرایانه در معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران فرصتی برای مطالعه و بازاندیشی در معماری معاصر ایران است. مقاله حاضر می کوشد با رویکردی بی طرفانه و به دور از ارزش داوری، آثار طراحی شده در معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتیجه پژوهش مستند به نمونه اولیه شامل دویست اثر، و نمونه ای تفصیلی مشتمل بر پنجاه اثر، از آثار معماری معاصر ایران است.
چارچوب نظری پژوهش بر مبنای ادبیات تخصصی معماری معاصر و با استناد به اندیشه های معماران مطرح تنظیم شده است. بر مبنای چارچوب تحلیل کالبدی ـ محتوایی ترسیم شده، آثار منتخب از پنج منظر تجزیه و تحلیل شدند: 1- اصول ساختار دهنده طرح 2- مفاهیم ساختارهای فضایی 3- شکل و فرم بنا 4- مصالح در بنا 5- رابطه با بافت
.
مطالعات انجام شده گویای آن است که می توان با الهام از موفقیت ها و عدم موفقیت های کسب شده در این بناها و استناد به دستاوردهای پژوهش، نمونه ای نمادین از معماری هویت گرا طراحی نمود. نمونه ای که برآیند فعالیت ها و نتیجه تلاش هایی است که گرایش های تجدید حیات گرایانه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در عرصه معماری داشته اند.معماری معاصر ایران، هویت اسلامی، گرایش های تجدید حیات گرایانه، معماری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

 
 
Title:

Recognition of Revitalization Oriented Movements in the Iranian Architecture, after Islamic Revolution in IranAbstract:

Recognition of Revitalization Oriented Movements in the Iranian Architecture is an opportunity to rethink about contemporary Iranian architecture. This paper discusses the impacts and consequences of revitalization oriented trends on contemporary Iranian architecture. It will discuss the interactions and challenges between tradition and modernity, which is obvious in the new generation of contemporary Iranian architects.
Research questions are 1- What are the main approaches and groups in contemporary Iranian architecture? 2- What are their perspectives regarding globalization and regionalism in contemporary architecture? 3- What are the impacts of their ideas on the contemporary Iranian architecture? 4- What are the specifications of the third group (global-regionalism)?
This paper in based on a kind of a value-free approach, which analyse Contemporary Iranian buildings. Theoretical framework of the paper is based on literature review in the case of contemporary Iranian architecture, as well as the critical papers those focused on Contemporary Iranian buildings. The paper analysed the buildings in five categories:
1- The main concept and spatial character: I- International Style II- Conservative Traditionalism III- Iranian Modernism IV- Iranian Post-modernism V- Eclecticism. 2- The architects’ attitudes (especially in this project): I- Anti-modernist Regionalism, II- Anti-regionalist Modernism, III- Moderates, IV- Avant-garde. 3- Building form: I- Familiar, II- Western-looking, III- New and Eye-catching, IV- Fantastic, V- Exotic. 4- Materials and facing details: I- Brick, II- Exposed-Concrete, III- Steel and Glass, IV- High-Tech, V- Granite Slabs, VI- Colourful Façade. 5- Contextual relationships: I- Homogeneous, II - Indifferent to the Context, III – Contrasting. The results of the paper show that revitalization oriented movements in the Iranian architecture are one the most determining forces in contemporary Iranian architecture.Keyword(s):