نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نقد و تحلیل رویکردهای عمده ادبیات داستانی جنگ (1384-1359)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
سعیدی مهدی (مسئول طرح)
قبادی حسین علی (همکار طرح)
صدیقی علیرضا (همکار طرح)
رضایی سیده نرگس (همکار طرح)
زارع ندیکی یعقوب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

نوع نگاه به جنگ و نیز درونمایه ها، شخصیت های اصلی و... چهار رویکرد؛ یعنی رویکرد ارزش محور، جامعه محور، انتقاد محور و انسان محور را در حوزه ادبیات داستانی جنگ پدید آورده است.
در رویکرد ارزش محور ستایش از پایداری، مقاومت و دفاع از میهن و اثر مثبت فرهنگی و اعتقادی دفاع در مرکز توجه داستان نویسان بوده است. هدف نویسندگان این آثار تهییج و تقویت روح سلحشوری و ارتقا روحیه استقلال خواهی، انجام دادن رسالت عقیدتی و دفاع از ارزش های انقلابی و اسلامی است. در رویکرد جامعه محور به بازتاب مصائب جنگ و جنبه های منفی و تاثیر تخریب های آن بر زندگی مردم و جامعه پرداخته شده است. مسایل جانبی و اجتماعی جنگ و تصویر ویرانگرانه آن در این رویکرد بارزتر است و در آن اثر جنگ بر آن دسته از مردمان شهرها و روستاهایی که بنیاد خانواده و روابط اجتماعی شان دگرگون شده بررسی می شود. در رویکرد انتقاد محور نویسندگان به رد یا تشکیک در جنگ و انتقاد از آن می پردازند. نوع نگاه نویسندگان این رویکرد به جنگ بدبینانه است و اغلب به جنگ شهرها نظر دارند. در رویکرد انسان محور نیز توجه به ارزش های والای انسانی مطرح است و به انسان در جنگ و انسان برآمده از آن پرداخته می شود
.ادبیات داستانی، داستان جنگ، نقد ادبی، جنگ تحمیلی، دفاع مقدس

 
 
Title:

(War Fiction Main Approach (1980-2005Abstract:

Types of attitude toward war and also toward the themes, main characters and….. are of four approaches, namely the value oriented, society oriented, critic oriented and human oriented; these approaches in literature have created war fiction.
In the value-oriented approach the defence, protecting country, and the war are the focal points of the story tellers. The story tellers’ main purposes are promoting the heroship, feeling ideology-oriented reponsibility and protecting Islamic and Revolutionary values. The society oriented procedure reflects the war calamities and its effects on the people life and society. The minor and social issues and its devastating image are put on the sharp focus and its impacts on the people life and the cities and villages in which the family bases are changed. Critics oriented approaches deals with the uncertainty in the war and criticizes it. The story tellers’ view toward the war is negative and mostly is focused on the cities. Human oriented approach deals with human in war and the war generated by him regarding the human dignified value.Keyword(s): Fiction, War Fiction, Literature Criticism