نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح تامین آب فضای سبز شهر سرپل ذهابگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک

پژوهشگران: 
ساجدزاده حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1391

کارفرما: آب منطقه ای کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

شهر سرپل ذهاب با مساحت تقریبی 549.2 هکتار و جمعیت 37 هزار نفر در غرب استان کرمانشاه بین 34 درجه و 27 دقیقه تا 34 درجه و 28 دقیقه عرض شمالی و 45 درجه و 51 دقیقه تا 45 درجه و 52 دقیقه طول شرقی نسبت به واقع شده است در حال حاضر شهر سرپل ذهاب دارای حدود 47.5 هکتار فضای سبز شهری و فراشهری می باشد که از طریق چند حلقه چاه و آب شرب شهری به صورت غیرمکانیزه و بدون شبکه توزیع مناسب و با راندمان پایین تغذیه می شود. کمبود آب و شرایط اقلیمی خاص این منطقه لزوم تفکیک آب آبیاری فضای سبز و آب شرب را بیش از پیش نمایان می سازد. مساحت تقریبی شهر سرپل ذهاب با توجه به موقعیت جغرافیایی آن که در محدوده گرمسیری استان کرمانشاه قرارگرفته است که دارای کمبود آب و به تبع دمای هوای مصارف آب شهری بسیار بالایی می باشد. بنابراین ضرورت تفکیک آب تصفیه شده شهری از آب فضای سبز اهمیت ویژه ای داشته و جهت مدیریت مصارف و کاهش هزینه های تصفیه و توسعه فضای سبز شهری نیاز به تفکیک منابع تامین مصارف انسانی با مصارف فضای سبز می باشد لذا در این طرح با انجام مطالعات مختلف هواشناسی و اطلاعات جمعیتی مناطق مختلف و تعیین نیاز آبی فضای سبز شهری در مناطق و همچنین بررسی وضعیت موجود و چشم انداز توسعه شهری و همچنین انجام مطالعات خاکشناسی و زمین شناسی و ترکیب گونه های گیاهی در فضای سبز و گیاهان جدید مناسب کاشت در توسعه فضای سبز مناطق توسعه را انتخاب و منابع آب را نیز بررسی نموده و با طراحی هیدرولیکی جدید در منطقه جهت استفاده از منابع و میزان مصرف در فضای سبز پیش بینی های لازم انجام شده و علاوه بر طراحی شبکه خطوط انتقال و توزیع آب در فضای های سبز شهری امکان توسعه شهر در آینده نیز در نظر گرفته شده و با بررسی جنبه های مختلف تدابیر لازم انجام گرفته و پیشنهادات اجرایی جهت بهبود و توسعه و یا طراحی فضاهای جدید در ارزیابی نهایی آورده شده است و در نهایت به صورت طرح تفصیلی نتایج تحقیق ارائه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):