نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی در دشت روانسر با استفاده از مدل DRASTIC و GISگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: هیدرولیک

پژوهشگران: 
امیریان پوریا (مسئول طرح)
حدیدی مسلم (همکار طرح)
شاه آبادی امیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف: هدف از تحقیق انجام شده، بررسی پتانسیل آسیب پذیری آبخوان دشت روانسر بوده است. در این تحقیق از روش DRASTIC که تقریبا کاملترین روش در این زمینه می باشد استفاده گردید. با کمک لایه های تهیه شده، مناطق مستعد به آلودگی مشخص شد و می توان بر اساس آن مدیریت کیفی آبخوان را انجام داد. مناطق با استعداد آلودگی بیشتر برای احداث مراکز صنعتی و یا کشاورزی با قابلیت آلوده سازی بالا مناسب نبوده و می توانند به سادگی آلوده شوند.
روش
: پارامترهای هیدروژئولوژیکی مورد استفاده در این مدل عبارتنداز: عمق تا سطح ایستابیDepth to water table ، تغذیه خالص (Net Recharge)، محیط آبخوان (Aquifer media)، محیط خاک Soil media، توپوگرافی Topography، تاثیر زونوادوز (Impact of vadose zone) و هدایت هیدرولیکی آبخوان (Hydraulic Conductivity)، که کلمه DRASTIC از کنار هم قرار گرفتن حروف اول این پارامترها تشکیل شده است. برای انجام این طرح اطلاعات مربوط به هر کدام از این پارامترها جمع آوری شده و در محیط GIS بعد از پردازش داده ها، لایه مربوط به آن پارامتر ساخته می شود. در نهایت با استفاده از تکنیک Overlay تمامی این لایه ها برروی هم قرار گرفته و نقشه آسیب پذیری آبخوان تهیه می شود.
نتایج: آبخوان روانسر عمدتا از رسوبات گراولی، گراول ماسه ای، ماسه سیلتی و رس سیلتی تشکیل شده است. لایه محیط آبخوان بیانگر این نکته است که قسمت های مرکزی و غرب منطقه آسیب پذیرمی باشند. لایه عمق تا سطح ایستابی نشان می دهد که قسمت های شمال و شمال غرب دشت از استعداد آسیبپذیری بیشتری نسبت به دیگر نواحی منطقه برخوردار است. نقشه نهایی آسیب پذیری حاصل از روش DRASTIC نشان می دهد که حدود 24.29 درصد آسیب پذیری کم، حدود 75.23 درصد دارای آسیب پذیری متوسط، و حدود 0.47 درصد دارای آسیب پذیری زیاد می باشد. بیشترین مساحت اراضی کشاورزی در رده های آسیب پذیری متوسط برای شاخص DRASTIC 64.19 و 27.74 کیلومتر مربع) واقع شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):