نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

آنالیز کمی و کیفی مواد معدنی موجود در استان کرمانشاه به منظور جایگزینی مواد اولیه در ساخت کاشی کفگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
جلیلی حامد (مسئول طرح)
خان احمدی معصومه (همکار طرح)
حدیدی مسلم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1389

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

طرح تحقیقاتی حاضر به منظور پتانسیل یابی مواد معدنی موجود در استان کرمانشاه جهت به کارگیری و جایگزینی مواد معدنی مورد استفاده در فرمولاسیون بدنه کاشی کف اجرا شده است. گزارش فاز مطالعاتی ابتدایی با بررسی ساختاری مواد معدنی مورد استفاده از جمله مواد رسی، گداز آورها و پرکننده ها و منشاء زمین شناسی تشکیل هر یک از آنها آغاز می شود. سپس خواص مورد انتظار بدنه کاشی کف و حدود رو اداری هر یک در قالب استانداردهای موجود ارایه می شود. بررسی اطلاعات زمین شناسی، نقشه های زمین شناسی مربوطه و مطالعات میدانی متحمل ترین نقاط جهت انجام نمونه برداری را محدوده شهرستان های کرمانشاه، هرسین و سنقر نشان می دهد.
این مطالعات وجود فلدسپارهای مربوط به زون سنندج - سیرجان و بعضی رس های شیستی را در شرق استان به اثبات رسانده است. پس از تعیین مقدار گوگرد و انجام آزمایشات فیزیکی و آنالیزهای شیمیایی و مینرالی موردنیاز هر یک از تک خاک ها به کارگیری چهار نوع فلدسپار و دو نوع رس در فرمولاسیون بدنه در مقیاس آزمایشگاهی در کاشی کف امکان پذیر دانسته شد
.
در مرحله سوم با توجه به تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی مواد معدنی استان و خواص مورد انتظار از یک بدنه استاندارد کاشی کف، فرمولاسیون هایی از این مواد و دیگر مواد معدنی مکمل جهت دستیابی به بدنه ای با خواص مکانیکی مناسب، تغییرات ابعاد قابل قبول و امکان پذیری به کاربری و جایگزینی در مقیاس صنعتی ارائه گردید. نتایج آزمون های صورت گرفته سه فرمول متفاوت با جایگزینی 40 الی 43 درصد از مواد رسی و غیرپلاستیک استان کرمانشاه را به جای دیگر مواد معدنی جهت بکاربری در مقیاس صنعتی تایید می نماید. این مواد شامل دو نوع رس و یک نوع فلدسپار می باشد. بدیهی است به دلیل عدم وجود سایر مواد صنعتی جایگزین جهت برآورده شدن کلیه انتظارات از فرمولاسیون بدنه، دیگر مواد به کار برده شده از مواد اولیه دیگر استان ها تامین شده است
.
در مرحله پایانی طرح با توجه به فرمولاسیون ارایه شده در مرحله سوم اقدام به استفاده از این، فرمول ها در مقیاس صنعتی گردید. پس از اجرای فرمولاسیون ها در مقیاس صنعتی و بروز مشکل ترک ستاره ناشی از ناخالصی یکی از تک خاک ها، فرمولی با استفاده از بدنه برگشتی و حدود 40 درصد از یکی از فلدسپارهای استان کرمانشاه در تولید صنعتی به کار برده شد. با توجه به محاسبات انجام شده سالانه حداقل بیش از دو میلیارد ریال صرفه جویی در مصرف منابع مالی صورت می گیرد
.کاشی کف، فلدسپار، مواد معدنی استان کرمانشاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):