نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه ای درباره قانون گریزی رانندگان جاده ای استان کرمانشاه و راهکارهای کاهش آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)
پشنگ سپیده (همکار طرح)
گراوندی شهپر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: دفتر مطالعات و تحقیقات کاربردی ناجا

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

افزایش روز افزون بی انضباطی های اجتماعی و ناهنجاری های رفتاری در جامعه و به تبع آن، مرگ ناشی از رفتارهای ناامن رانندگی یکی از مشکلات عظیم کشور است. بررسی ادبیات مرتبط با مفهوم قانون گریزی نشان داد که اکثر تعاریف ارایه شده توسط محققان سطحی و انتزاعی بوده و از کاربرد چندانی برخوردار نمی باشند. اهداف تحقیق عبارت بودند از: مطالعه ادراک رانندگان جاده ای کرمانشاه نسبت به مفهوم قانون گریزی؛ دسته بندی رانندگان جاده ای کرمانشاه از لحاظ قانون گریزی (ابزاری، اعتراضی، اخلاقی)؛ شناسایی عوامل بسترساز قانون گریزی در رانندگان جاده ای کرمانشاه؛ ارایه راهکارهای عملی برای کاهش قانون گریزی در رانندگان جاده ای کرمانشاه؛ لذا، در این پژوهش سعی شد با استفاده از پدیدارشناسی توصیفی، به مطالعه مفهوم قانون گریزی از دیدگاه رانندگان متخلف پرداخته شود. در این تعریف، به ابعاد مهمی از پدیده قانون گریزی اشاره شده است که تا به حال مورد توجه قرار نگرفته است در پژوهش حاضر، به منظور پاسخگویی به اهداف اول و دوم، از روش تحقیق پدیدار شناسی توصیفی استفاده شد. به منظور انجام مراحل این روش، از مراحل شش گانه باریت (2002) استفاده شد برای دستیابی به اهداف بعدی، از روش تحقیق تئوری بنیانی استفاده شد. در این روش سیستماتیک، کار گردآوری و تحلیل داده ها به صورتی همزمان و همپا دنبال شد. در این تحقیق با استفاده از مصاحبه عمیق، گروه متمرکز و روش هایی مانند؛ مطالعه مدارک، اسناد کتابخانه ای و اینترنتی به جمع آوری اطلاعات، پرداخته شد. تجزیه و تحلیل مصاحبه های نیمه سازمان یافته نشان داد که قانون گریزی در رانندگان جاده ای برخلاف شیوه مرسوم به دو صورت آگاهانه و ناآگاهانه صورت می گیرد. قانون گریزی آگاهانه خود به زیر طبقاتی همچون اجباری، عمدی و تحریکی تقسیم شده است. به منظور مشخص شدن این نوع قانون گریزی ها محققان بر اساس یافته ها تعاریفی در این زمینه ارایه داده اند، بازبینی داده ها نشان داد از عوامل بسترساز قانون گریزی استخراج شده چهار مورد مر بوط به رانندگان و سه مورد مربوط به راهنمایی و رانندگی می باشد.رانندگان جاده ای، استان کرمانشاه، قانون گریزی، راهنمایی و رانندگی، پلیس راه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):