نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

زمینه های جلب مشارکت ساکنان مناطق اسکان غیررسمی شهر کرمانشاه در برقراری نظم و امنیت اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)
گراوندی شهپر (همکار طرح)
پشنگ سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: دفتر مطالعات و تحقیقات کاربردی ناجا

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری ها در گسترش زیرساخت ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی قاعده گسترش یافته است.
امروزه حدود یک سوم جمعیت شهرستان کرمانشاه را ساکنان مناطق اسکان غیررسمی تشکیل می دهند بدیهی است جلب مشارکت این تعداد افراد در مدیریت شهری و بالاخص امنیت محله ای می تواند در تامین منابع اقتصادی، کاهش هزینه خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب ها و تنش های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان موثر باشد.
در این تحقیق که بر اساس روش کیفی انجام شد با استفاده از مصاحبه عمیق، گروه متمرکز و روش هایی مانند؛ مطالعه مدارک، اسناد کتابخانه ای و اینترنتی به جمع آوری اطلاعات، پرداخته شد
.
فقر اقتصادی نه تنها باعث روی آوردن آنها به مشاغل کاذب می شود بلکه موجب بروز مسائل حاد اجتماعی از قبیل جنایت، دزدی و قاچاق نیزخواهد شد که علاوه بر بی نظمی اجتماعی موجب به خطر افتادن امنیت جامعه می گردد. در زمینه مسائل حاشیه نشینی، غیر از حاشیه نشینی اقتصادی این افراد، بحث حاشیه نشینی اجتماعی و سیاسی آنها نیز مطرح است که نشان دهنده عدم تمایل آنها به مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی است
.
بهبود این محله ها بدون درک اثرگذاری ابعاد اجتماعی ساکنین آنها بر محیط شهری و توسعه آتی محله خودشان به سادگی انجام پذیر نخواهد بود. در نظام مدیریت مردمی، هدف این است که همه حضور داشته باشند و همه عناصری که در مدیریت شهری موثر هستند بتوانند به سهم خود در این امر مشارکت کنند از جمله عناصر دولتی، محلی، بخش خصوصی و ... راه حل مناسب در پدید آمدن حرکت های اجتماعی باید با مشارکت محله ها صورت گیرد، در حقیقت باید سازمان های مشارکتی در واحد محله شکل بگیرد
.اسکان غیررسمی، استان کرمانشاه، حاشیه نشینی، مشارکت، نظم و امنیت اجتماعی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):