نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مشکلات بازار صنایع کوچک استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
آزادی سیامک (مسئول طرح)
نجفی پری (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1390

کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

نقش صنایع کوچک و متوسط (sme) ها در اقتصاد کشور با توجه به درصد بالای این صنایع نسبت به کل صنایع موجود و روند افزایشی آن بسیار اساسی است. صنایع کوچک و متوسط مهمترین مولد کسب و کار و اشتغال و در نتیجه مهمترین عامل در تولید ناخالص ملی می باشند. بنابراین توجه ویژه به عملکرد این گروه از صنایع بعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور بسیار ضروری است. از سوی دیگر ویژگی های خاص این صنایع محدودیتهایی را ایجاد نموده که موجب کاهش رقابت پذیری این صنایع در حوزه صنعت مورد نظر شده است. در این راستا طرح حاضر، با هدف دستیابی به آمار فروش محصولات صنایع کوچک استان، شناخت وضع موجود بازارهای هدف صنایع کوچک استان، شناخت موانع و چالشهای موجود در بازار صنایع کوچک استان و در نهایت بررسی و شناسایی مشکلات بازار و بازاریابی واحدهای صنایع کوچک و بدنبال آن ارائه راهکارهای منطقی و عملی جهت حل و رفع مشکلات و گلوگاه های فوق انجام پذیرفت.
در طرح مذکور واحدهای صنعتی کوچک استان در 21 رشته گروه صنعتی دسته بندی و عوامل تاثیرگذار بر بازار محصولات تولیدی آنها در 24 حوزه تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با مدیران واحدهای صنعتی و همچنین مسوولین و نخبگان حوزه صنعت استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر تایید تاثیر کلیه عوامل 24 گانه ذکر شده در مدل مفهومی طرح می باشد. در پایان در حوزه های مشکل دار شناسایی شده به تفکیک هر رشته گروه صنعتی، تعداد 44 پیشنهاد اجرایی به همراه برنامه عملیاتی مربوطه ارائه شده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):