برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی سند توسعه استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حسینی غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: استانداری استان کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری از برنامه های مهم دولت جمهوری اسلامی ایران است. برای نیل به این هدف، نیاز به شناسایی تفاوتهای بین مناطق و هدف گذاری مناسب و تخصیص بهینه اعتبارات برای انجام عملیات لازم جهت دستیابی به اهداف مورد نظر و در نهایت توسعه یافتگی می باشد.
استان کرمانشاه بر اساس رتبه بندی های انجام شده، جزء مناطق کمتر توسعه یافته کشور محسوب می گردد. این سطح توسعه نیافتگی در 14 شهرستان استان متفاوت بوده و بعضی شهرستانها، بخش ها و دهستانها از محرومیت بیشتری برخوردار هستند. بنابراین با استفاده از روش های مناسب و استاندارد، برای شناسایی میزان محرومیت در هر منطقه، از لحاظ شاخص موردنظر و اعمال ضرایب خاص برای تخصیص اعتبار بیشتر و دستیابی به حداقل میانگین استانی شاخص مذکور، اقدام گردیده است.
بدین ترتیب برای هر برنامه، عملیات اصلی، اهداف کمی و کیفی و متغیرهای اصلی تعریف و نهایتا فرمول ها و روابط ریاضی مربوط به آن تشریح گردیده است.کلیدواژگان: استان کرمانشاه، سند، توسعه، توسعه یافتگی، اعتبارات

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):