نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نامگذاری فرزندان در شهر کرمانشاه و راهکارهای اشاعه و رواج نام نیکگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)
گراوندی شهپر (همکار طرح)
پشنگ سپیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1391

کارفرما: اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناخت "نامگذاری فرزندان در شهر کرمانشاه و راهکارهای اشاعه و رواج نام نیک" شکل گرفت. جامعه مورد مطالعه والدین مراجعه کننده به سه شعبه اداره ثبت احوال کرمانشاه بودند. روش پژوهشی کمی و کیفی است که با تکنیک دسته بندی کیو داده های موردنیاز طرح جمع آوری گردید.
نتایج بیانگر آن است که در حال حاضر سه نوع نگرش نسبت به انتخاب اسامی در بین والدین کرمانشاهی به چشم می خورد. دیدگاه تاریخی گرا، دیدگاه مذهبی گرا و دیدگاه مدگرا. بیشترین دیدگاه به لحاظ کمی مربوط به تاریخی گراست که تمایل به استفاده از اسامی باستانی، تاریخی دارند و سپس دیدگاه مذهبی گرا و مدگرا که به ترتیب تمایل به انتخاب اسامی مذهبی و نیز تازه و استثنایی دارند شناسایی شده است
.
در پایان پژوهش راهکارهایی جهت ارتقاء و ترویج نام نیک آورده شده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):