نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و مطالعه روشهای ثبت، بهنگام سازی و تولید آمار مهاجرت و چالشهای فراروی آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
واعظ زاده ساجده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1391

کارفرما: اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی شیوه های مختلف ثبت، بهنگام سازی و تولید آمار مهاجرت و معرفی چالشهای فراروی آن بوده که در نهایت سعی دارد طرق برخورد با چالشها را نیز مشخص نماید. جمع آوری آمار مهاجرت از دیرباز یکی از موضوعات پرچالش در جمعیت شناسی بوده است. نحوه جمع آوری داده ها، درجه اعتمادپذیری اطلاعات، تعاریف اصطلاحات از جمله مسائلی است که به چالش مذکور دامن می زند. مشکلات مفهومی و نیز تغییراتی که در شیوه اندازه گیری مهاجرت ها میان سرشماری های مختلف وجود دارد، امکان تحلیل مهاجرت های داخلی در ایران و انجام مطالعات تطبیقی را میان سرشماری های مختلف با دشواری هایی روبه رو ساخته است. هر کشوری سیستمهای ادارای و سازمانی خود را دارد که باید تدوین سیاستهای جمع آوری اطلاعات مهاجرت با توجه به آن صورت گیرد. در پژوهش حاضر چارچوبی طراحی و ارائه شده که در آن ساماندهی نحوه جمع آوری اطلاعات مهاجرت با توجه به نیازها و خصوصیات روابط سازمانی در جمهوری اسلامی ایران جهت اصلاح فرایند تولید و به هنگام سازی آمار مهاجرت پیشنهاد گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):