نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت ازدواج های غیرثبتی و اثر آن بر باروریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
واعظ زاده ساجده (مسئول طرح)
ایاسه علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: اداره کل ثبت احوال

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر بررسی وضعیت ازدواجهای غیرثبتی و باروری در این نوع ازدواجها در سطح استان است. روش پژوهش کیفی چندگانه است و با توجه به رویکرد انتخابی پژوهش یعنی رئالیسم روش شناختی، انتخاب روش بر اساس هدف پژوهش مبنی بر شناسایی سازوکارهای واقعی پدیده و مکانیسمهای علی تاثیرگذار بر آن بوده است. لذا از ترکیبی از روشهای کیفی شامل استفاده از اسناد، مشاهده و مصاحبه استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، تاثیر فرایند نوسازی بر ازدواج غیرثبتی در کرمانشاه بیشتر از طریق تغییر شرایط مادی زندگی محقق گردیده تا تغییر ارزشهای فرهنگی. بنابراین الگوی ازدواج غیرثبتی در کرمانشاه بیشتر با رویکردهای نظری انحرافات اجتماعی تبیین می شود تا رویکرد تغییر خانواده. موقعیت زنان در ازدواج های غیرثبتی بیش از مردان در معرض آسیب قرار دارند. باروری زنان با پایگاه اجتماعی ضعیف در پیوندهای غیرثبتی بالاست و آنان غالبا از باروری به عنوان وسیله ای برای تحکیم ازدواج خود استفاده می کنند. باروری در الگوهای دیگر ازدواج غیرثبتی جایگاه خاصی ندارد.ازدواج غیرثبتی، تغییر ارزشها، شرایط مادی، پایگاه اجتماعی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):