نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تغییر سیاستهای جمعیتی و تاثیر آن بر تحولات باروری استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
ایاسه علی (مسئول طرح)
واعظ زاده ساجده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: اداره کل ثبت احوال

خروجی طرح: 
نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییر سیاستهای جمعیتی و تاثیر آن بر تحولات باروری استان کرمانشاه انجام شده است. روش پژوهش، اسنادی است و اطلاعات از منابع مختلف به دست آمده است. بر اساس یافته های پژوهش، باروری جمعیت استان طی سالهای 1355 تا 1390 تغییرات زیادی را تجربه کرده است که با توجه به جهتگیری سیاستهای جمعیتی در دوره های مختلف، هماهنگی و همراهی زیادی با آن مشاهده می شود. الگوی باروری استان در ابتدای دوره مورد بررسی از الگوی کشوری بسیار متمایز بوده اما به مرور زمان رو به همگونی با آن گذاشته است. باروری استان از عوامل خانوادگی و برنامه های توسعه اجتماعی و اقتصادی دولت نیز در کنار سیاستهای جمعیتی تاثیر پذیرفته است و به ویژه ارتقاء جایگاه زنان از نظر تحصیلی و شغلی نقش به سزایی در کاهش باروری دوره 1375-1385 داشته است. هم اکنون پنجره جمعیتی به روی جمعیت استان باز شده است و بر اساس پیش بینی های پژوهش، تا سال 1420 هرچند میزان رشد جمعیت استان در سطح زیر جانشینی ادامه خواهد یافت اما به دلیل ساخت سنی و گشتاور جمعیتی انتظار منفی شدن رشد جمعیت نمی رود. با این حال موضوع سالخوردگی جمعیت با روند فعلی میزان باروری جدی است و انتظار می رود مسوولین مربوطه تمهیدات لازم را از هم اکنون تدارک ببینند.سیاستهای جمعیتی، باروری، پیش بینی جمعیت، استان کرمانشاه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):