نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اثرات اقتصادی- اجتماعی تعاونیهای فرش دستباف روستایی استان همدانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
لطیفی سمیه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی های فرش دستباف در بهبود وضعیت تولیدی قالیبافان استان همدان انجام شده است. به منظور ارزیابی نقش تعاونیها در بهبود وضعیت تولیدی قالیبافان از تحلیل متغیرهای چون نقش تعاونی های فرش دستباف در تهیه مواد اولیه، ابزار کار و دار قالیبافی، تهیه نقشه ها و طرح های جدید، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری، فروش فرش دستباف تولیدی و کاهش هزینه های تولید قالیبافان استفاده شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روشهای میدانی و اسنادی استفاده شده است و بر اساس آن اطلاعات دو گروه قالیبافان عضو و غیرعضو تعاونیهای فرش دستباف در قالب 428 پرسشنامه بر اساس فرمول کوکران در سه شهرستان همدان، نهاوند و کبودراهنگ گردآوری شده است. مهمترین ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بوده که روایی آن توسط متخصصان تایید و جهت بررسی پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه حدود 0.81 برآورد شد که نشانه قابلیت اعتماد آن است. نتایج بدست آمده از تحلیل داده نشان داد که تفاوت معنی داری بین قالیبافان عضو و غیرعضو تعاونی فرش دستباف به لحاظ شاخص های میزان تولید فرش دستباف، هزینه های تمام شده تولید یک تخته فرش ذرع و نیم، قیمت فروش یک تخته فرش ذرع و نیم، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی، دسترسی به تسهیلات قالیبافی و فروش فرش دستباف در سطح 1 درصد وجود دارد به طوری که قالیبافان عضو در مقایسه با قالیبافان غیرعضو به لحاظ شاخص های مذکور در وضعیت بهتری قرار دارند. لذا با توجه نقش این تعاونیها در بهبود وضعیت تولیدی قالیبافان پیشنهاد می شود اقداماتی در جهت حمایت از توسعه و تقویت این تعاونیها در سطح استان انجام گیرد.فرش دستباف، تعاونیهای فرش دستباف، وضعیت تولیدی، قالیبافان، استان همدان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):