برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پایش رنگ در پشم قالی با استفاده از پردازش تصویر به منظور حفاظت پیشگیرانهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اشیاء و آثار تاریخی به جا مانده از زمانهای گذشته، به خاطر منحصر به فرد بودن و داشتن ارزشهای والای مادی و معنوی، دارای حساسیت زیاد در نگهداری و حفاظت می باشند. به همین منظور متولیان امر با توجه اقتضاء شرایط، از روشهای سنتی و دستی تا روشهای نوین استفاده می کنند. البته در زمینه سنجش و پایش، تحقیقات و مطالعات زیادی توسط دانشمندان و پژوهشگران صورت گرفته است. ساخت دستگاههای دیجیتالی سنجش رطوبت، دما، رطوبت نسبی و غیره توسط شرکت های معتبر از این دست به شمار می آیند. در این میان برای افزایش پارامترهای کنترلی می توان از پردازش تصویر نیز بهره جست.
پردازش تصویر از جمله روشهایی است که در بسیاری از زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی به کار می رود. در این مقاله سعی بر معرفی پردازش تصویر و چگونگی به کارگیری آن در عرصه سنجش و پایش آثار تاریخی و فرهنگی شده و هدف از آن سنجش و پایش در رنگ پریدگی پشم قالی با استفاده از پردازش تصویر است
.
روش تحقیق به صورت آزمایشگاهی و در سه مرحله اجرا گردید. در مرحله اول تصویر از شیء یا منسوج موردنظر به عنوان الگو تهیه و به صورت داده ثبت گردید. در ادامه بعد از عملیات پیرسازی تسریعی در بازه زمانی مشخص، از شیء مذکور با همان شرایط قبل تصویر دوم تهیه و به صورت داده ثبت گردید. سپس با استفاده از نرم افزار، داده های تصویر دوم آنالیز و با داده های تصویر الگو مقایسه گردید. در مرحله سوم با استفاده از محاسبات مبتنی بر تغییر رنگ، اطلاعاتی به دست می آید. در پایان این اطلاعات برای آشکارسازی عیب های بوجود آمده (رنگ پریدگی) در شیء بررسی و نتایج جالبی از نظر توانمندی تکنیک ارائه شده به دست آمد
.کلیدواژگان: پایش، رنگ، پشم، قالی، پردازش تصویر

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):