برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت فرش دستباف ایران (فاز اول: امکان سنجی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
اسلامی یحیی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هنر- صنعت فرش دستباف از نظر ایجاد اشتغال و ارزآوری دارای اهمیت زیادی برای کشور می باشد. آمارها نشان می دهد که نزدیک هشت میلیون نفر از نیروی کار کشور در این بخش و مشاغل وابسته و مرتبط به آن اشتغال داشته و نزدیک به یک سوم مردم از این راه ارتزاق می نمایند. از نظر صادرات، فرش دستباف مقام نخست صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده و ارزآوری قابل توجه ای را برای کشور در پی دارد، به طوری که میزان صادرات فرش دستباف در سال 82 به 573.3 میلیون دلار رسید که 10.3 درصد صادرات غیرنفتی می باشد.
با این حال آمار و ارقام نشان دهنده کاهش سهم ایران در بازار جهانی فرش دستباف می باشد، به طوری که سهم ایران از 41 درصد در سال 1976 به 29.3 درصد در سال 1998 رسیده است. این در حالی است که کشور هند در همین دوره سهم خود را از 8.9 درصد به 24.59 درصد رسانده است. با توجه به جایگاه فرش دستباف در اقتصاد کشور و همچنین وجود رقبای خارجی قدرتمند مثل چین، هند و پاکستان در این عرصه باعث شده است که لزوم ایجاد مزیت رقابت ملی در این صنعت مدنظر مسوولین فرش کشور قرار گیرد. در همین راستا، این پژوهش درصدد امکان سنجی توسعه MIS در زنجیره تامین هنر- صنعت فرش دستباف کشور با هدف ایجاد مزیت رقابت ملی در این صنعت باشد. فلذا در بخش اول این گزارش ابتدا با یک دید استراتژیک به شناسایی محیط رقابتی هنر- صنعت فرش دستباف پرداخته و مدلهای شناسایی آن مورد بحث قرار می گیرد. در بخش دوم گزارش تاریخچه و عوامل نیروهای درگیر در این هنر- صنعت در قالب مدل زنجیره تامین به طور مختصر مورد بحث قرار می گیرد. در بخش سوم گزارش، انواع سیستم های اطلاعاتی، اجزای فیزیکی آنها، ابزارهای یکپارجگی و متدولوژی های طراحی سیستم های اطلاعاتی مورد بحث قرارگرفته و سپس انواع نیازهای اطلاعاتی مدیران و آینده سیستم های اطلاعات بررسی می گردد. در بخش چهارم در مورد امکان سنجی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، انواع و روشهای آن به طور مختصر توضیح داده می شود.کلیدواژگان: فرش دستباف، سیستم اطلاعات، مدیریت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):