برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه نظامهای تولیدی موجود در فرش دستباف به منظور ارائه الگوی مناسبگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
مظهری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

تحقیق حاضر در رابطه با مقایسه نظامهای تولیدی موجود در فرش دستباف به منظور ارائه الگوی مناسب به تفکیک در استانهای خراسان و آذربایجان شرقی انجام گرفته است با توجه به اینکه شناسایی و تعیین نظام تولیدی مناسب می تواند استفاده بهینه و منطقی از امکانات موجود و در نهایت افزایش بازدهی واحدهای تولیدی را به دنبال داشته باشد، لذا در این راستا نظامهای تولیدی موجود در فرش دستباف که شامل نظامهای کارفرمایی، خویش فرمایی و مشارکتی می باشد، از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کیفیتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده است. تحقیق حاضر حاکی از آن است که در استان خراسان، از نظر میانگین شاخص های دوازده گانه تعریف شده، واحدهای تولیدی در نظم کارفرمایی در مقیاس بزرگ در تعداد 9 شاخص بالاترین مقدار را در بین نظامهای تولیدی دارا بوده و همچنین به غیر از دو شاخص رضایت شغلی و کارایی اقتصادی، در بقیه شاخص ها از نظر مقایسه میانگین دو به دو بین نظامهای تولیدی، حداقل در یک حالت از سه حالت مقایسه، تفاوت معنی دار بین نظامها وجود دارد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل از ترکیب روش تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی عددی مشخص گردید که در استان مذکور، نظام کارفرمایی (در مقیاس واحدهای بزرگ تولیدی) از نظر معیارهای اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و کیفیتی و عملکرد کلی دارای رتبه اول و بنابراین به عنوان مناسبترین نظام تولیدی در صنعت فرش دستباف استان خراسان تعیین گردید. نتایج به دست آمده در استان آذربایجان شرقی، حاکی از آن است که به غیر از دو شاخص برنامه ریزی و نظارت، در بقیه شاخص ها از نظر مقایس میانگین بین نظامهای تولیدی، حداقل در یک حالت تفاوت معنی دار بین نظامهای تولیدی وجود دارد. نتایج به دست آمده از ترکیب روش تحلیل عاملی و آنالیز تاکسونومی عددی نیز نشان داد که در بین نظامهای سه گانه تولیدی آذربایجان شرقی نیز نظام کارفرمایی از نظر معیارهای اقتصادی و کیفیت دارای رتبه اول و از نظر معیارهای اجتماعی و مدیریتی نیز به ترتیب نظامهای خویش فرمایی و مشارکتی دارای رتبه اول می باشد. از نظر عملکرد کل نیز در مجموع نظام کارفرمایی آذربایجان شرقی تعیین گردید. در همین راستا نتایج استفاده از روش دلفی نشان دلد که کارشناسان خبره در صنعت فرش دستباف اعتقاد دارند که نظام تولیدی کار فرمایی به عنوان مناسبترین نظام مطرح می باشد.کلیدواژگان: نظام تولیدی، فرش دستباف، شاخص های اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، کیفیتی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):