نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون علل اجتماعی کاهش کیفیت فرش دستباف ایران (فاز اول: ترکمن و کرمان)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اجتماعی و مدیریت

پژوهشگران: 
قهاری حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: اجتماعی و مدیریت

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

رکود سهم فرش ایران در بازارهای جهانی، کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات آن، عدم توفیق در فائق آمدن بر کشورهای رقیب صادرکننده فرش و به کاهش کیفیت فرشهای دستباف و عدم تناسب تولیدات ما با تقاضای بازار جهانی نسبت داده می شود. شاید کم سابقه ترین ایرادها و انتقادها در این سالها از تولیدکنندگان به عمل آمده است. دامنه این انتقادها را در جای جای مطبوعات و مجلات تخصصی، سمینارها، مصاحبه ها و می توان مشاهده کرد. اما برجسته ترین ویژگی این سوگیری در فقدان بینش جامعه شناختی آنها نهفته است.
بررسی دلایل اجتماعی کیفیت فرش کرمان بر دیدگاهی جامعه شناختی استوار می باشد و می کوشد- نسبتا مسقل از انگیزه های فردی و توجیه های اقتصادی- بستر اجتماعی و فرهنگی تولید قالی را بررسی و کنش اجتماعی قالیبافان تجزیه و تحلیل کند
.
روش تحقیق در این پژوهش اکتشافی- توصیفی می باشد. زیرا نه تنها سابقه چندانی از سنجش کیفیت فرشهای دستباف- به ویژه استان کرمان- نمی توان یافت. بلکه تا کنون ارتباط بین وضعیت و موقعیت قالیبافان از سویی و کیفیت فرش آنان از سوی دیگر به آزمون گذاشته نشده است
.
یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که
:
- قالیبافان احساس درماندگی می کنند و دچار بی قدرتی شده اند. آنها به این باور رسیده اند که نمی توانند بر وضعیت های اجتماعی تاثیر بگذارند که در آن کنش متقابل تولید صورت می گیرد. انتظار این افراد برای دخالت و دلالت در روابط تولید برخاسته از چنین وضعیتی است.
- قالیبافان روابط تولید را غیرمنصفانه می دانند و بین آنچه مایه گذاشته اند
(Inputs) و آنچه عایدشان شده (Outputs) تناسبی نمی بینند. از این رو احساس ستمدیدگی و بی علاقگی در آنها دیده می شود. قالیبافان اطلاعی از وضعیت بازار فرش ندارند و تصور می کنند که نمی تواند روندهای پیچیده بازار را بفهمند.
- جز درصد ناچیزی از قالیبافان (
1.6 درصد)، هیچ یک از آنان آموزش رسمی (به بافی و .....) ندیده اند و تنها از طریق خانواده و نسل به نسل این مهارت را به همراه عیوب آن) به میراث برده اند. در صورتی که ارتباط بین آموزش و کیفیت فرش تایید شده است.
- جز تعداد اندکی از قالیبافان (16 نفر) هیچ یک عضو تعاونی فرش نیستند و این امر نشان از انزوا و عدم تشکل آنان دارد.
- قالیبافان نقش اندکی در تهیه مواد اولیه دارند. حدود
42.0 درصد آنان مزدبگیر هستند و افراد مستقل نیز به دلیل گران بودن مواد اولیه، قیمت نازل قالی و عدم مرغوبیت مواد اولیه موجود در بازار، امکان خرید مواد اولیه مرغوب را ندارند.
- بین منزلت اجتماعی قالیبافان و کیفیت فرش ارتباط وجود دارد. در میان کسانی که کیفیت فرشهایشان در سطح نازلی بوده است، منزلت اجتماعی کمتری دیده می شود.
- بین چگونگی نظارت بر بافت قالی و کیفیت فرش ارتباط معناداری می یابیم
.
- بین تلقی قالیبافان از بازار و کیفیت فرش ارتباط وجود دارد. میان کسانی که کیفیت نازلتری در فرشهایشان مشاهده می کنیم بدبینانه تر به وضعیت بازار نگریسته می شود
.فرش دستباف، اجتماعی، کیفیت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):