نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تحقیق پیرامون شناسایی پراکندگی جغرافیایی عیوب بافت قالی برای استفاده در برنامه ریزی آموزشی (فاز دوم: استانهای کردستان، یزد، همدان، شهرستان کاشان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
طالب پور فریده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1381

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: فنی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عوامل متعددی در تعیین کیفیت قالی موثر هستند. عیوبی که در طی مراحل مختلف تولید قالی در آن ایجاد می شوند ازعوامل مهم کاهش کیفیت قالی به شمار می آیند در نتیجه عیوبی که در قالی ایجاد می شود علاوه بر کاهش کیفیت، از نظر هنری نیز صدماتی بر آن وارد کرده که منجر به از دست دادن مشتریان آن می شود. بنابراین بررسی عیوبی که در طی مراحل بافت قالی در قالیهای استانهای یزد، همدان، کردستان، و شهرستان کاشان ایجاد می شوند، جهت ارتقاء کیفیت آنها ضروری می باشد.
این تحقیق به روش پیمایشی صورت گرفته است. در ابتدا از طریق اسناد و مدارک موجود پیشینه قالیبافی مناطق مورد بررسی، مطالعه شده است. جامعه آماری در این تحقیق قالیهای دستباف مناطق مذکور می باشند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. حجم نمونه از 17 شهرستان شامل 810 مورد فرش و فرش نیمه بافت (برروی دار) تشکیل می شود. شناسایی عیوب فرش و علل بروز آنها مورد بررسی قرار گرفته تا از اطلاعات به دست آمده بتوان در برنامه ریزی آموزشی قالیبافان بهره برداری نمود
.
نتایج پژوهش نشان می دهندکه در برنامه ریزی آموزشی قالیبافان در مناطق مورد مطالعه باید به نکات زیر توجه نمود
:
کنترل کشش نخ پود در هنگام پودگذاری و شل یا سفت بودن نخهای چله در همه مناطق مورد توجه قرار گیرند. در بسیاری از این مناطق کنترل نظم نخهای چله و روش صحیح نقشه خوانی فرش نیز باید در رأس برنامه ریزیها مورد توجه قرار گیرند. فشار مناسب دفتین در زمان ضربه زدن توسط قالیباف در قالی کاشان و یزد و کردستان اهمیت قابل ملاحظه ای دارد.کنترل بیرون زدگی سر پود از سطح قالی یزد و پیش کشی مناسب قالی کردستان در این دو منطقه باید در برنامه های آموزشی قالیبافان قرار گیرد
.قالی، عیوب بافت، برنامه ریزی آموزشی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):