نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

افزایش راندمان محصول گاماآلومینای کروی به عنوان پایه کاتالیستگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: شیمی فیزیک

پژوهشگران: 
شهیدیان زهرا (مسئول طرح)
افغانی طناز (همکار طرح)
موسوی صفوی سیدمحمود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

یکی از کاتالیست های مهم در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گاما آلومینا می باشد که اشکال مختلف آن در صنایع دیگر نیز کاربرد دارد. این ماده همچنین پایه بسیاری از کاتالیست های مورد نیاز صنایع می باشد و نوع کروی گاما آلومینا به دلیل کاربردها و روش ویژه ساخت از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این تحقیق با روش سل – ژل و استفاده از روش قطره روغن پایه کاتالیست کروی تهیه شد. با اصلاح مرحله ماندگاری بازی زمان و دمای این مرحله کاهش یافت و راندمان تهیه محصول تا 98% افزایش یافت.
در این طرح زمان و دمای مرحله ماندگاری بازی با استفاده از مواد اولیه داخلی تا حد قابل توجهی کاهش یافت و مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه پایه کاتالیست به طور کامل به صورت بومی تهیه گردید . همچنین سطح ویژه و مقاومت مکانیکی پایه کاتالیست حاصل به نحو قابل توجهی اصلاح و سیستم قطره ساز و نازل برای تهیه گستره ای از اندازه های متفاوت دانه ها ساخته شد
.آلومینای فعال کروی، سل – ژل، قطره – روغن، مرحله بازی

 
 
Title:

Efficiency increasing of spherical agama alumina as base catalystAbstract:

One of the most important catalysts in oil, gas and petrochemical industries is gamma alumina. Different forms of alumina have also wide range of applications.
It is also the base of a great of required Industrial catalysts.
The spherical type of gamma alumina is very important because of its Special preparation process.
In this research the oil-drop method is applied for preparation of very Spherical activated alumina. Basic aginge stage was modified and the basic aging time& temperature decreased .The product was obtained with %98 efficiency.Keyword(s): Spherical Activated alumina, Sol-gel, Oil drop, basic aging stage