نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی سیتوژنتیکی گونه های زرشک بومی استانهای خراسان و علل بی دانگی زرشک زراعیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
مرعشی سیدحسن (مسئول طرح)
ملافیلابی عبداله (مسئول طرح)
بالندری احمد (همکار طرح)
حیدری سمیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

زرشک بی دانه یکی از معدود گیاهان زراعی است که فقط در کشور ایران و جنوب استان خراسان، کشت می شود. اخیرا تحقیقای در زمینه شناسایی، بررسی تنوع و مطالعات سیتوژنتیکی زرشک بی دانه و گونه های خویشاوند آن در کشور آغاز گشته است. در مطالعه اخیر رابطه خویشاوندی زرشک بی دانه با زرشک وحشی بومی استان های خراسان بر اساس میزان پلوئیدی مورد بررسی قرار گرفت. گونه غالب در استان های خراسان گونه ... می باشد که با زرشک های بی دانه دارای تعداد کروموزوم و سطح پلوئیدی یکسانی می باشد که نشان دهنده رایطه خویشاوندی نزدیک این دو گونه با یکدیگر می باشد. سپس به منظور بررسی علل بی دانگی مطالعات گرده افشانی در باغ کلکسیون زرشک پارک علم و فناوری خراسان رضوی انجام گرفت. بدین منظور 4 تیمار مختلف بر روی هر کدام از زرشک های بی دانه و دانه دار و در طی سه سال متوالی انجام گردید. تیمار اول: دگر گرده افشانی زرشک دانه دار با گرده های زرشک بی دانه و دانه دار و بالعکس. تیمار دوم: خود گرده افشانی. تیمار سوم: گلهای اخته شده بدون گرده افشانی و تیمار چهارم تیمار شاهد یا همان گرده افشانی باز. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع گرده افشانی و نوع گونه بر روی دانه دار شدن میوه ها در سطح 1 درصد معنی دار می باشد. نتایج حاکی از این امر است که علت بی دانگی در زرشک زراعی نوعی مکانیسم خود ناسازگاری دخیل می باشد که با دگر گرده افشانی توسط گرده های زرشک دانه دار برطرف می گردد و درصد قابل توجهی از میوه ها دانه دار می شوند.

 
 
Title:Abstract:

Seedless barberry (Berberis vulgaris L. var. asperma) is one of the medicinal plants only cultivated in eastern parts of IranIn present study, for the first time we investigated similarity between B. integerrima (native to eastern Iran and having seedy fruit) and seedless barberry on the basis of ploidy level by karyotype preparation and Flow cytometric analysis. B. integerrima and seedless barberry were tetraploid (2n=4x=56). Then, in order to study the factors preventing seed formation, pollination studies including self-pollination, reciprocal cross-pollination and open-pollination was carried out and the effects of individual treatments on seedy and seedless fruits, fruit set rate and fertility of flower were investigated in populations of seedless barberry and B. integerrima. Analysis of Variance indicated that pollination treatment in seedless and wild barberry produced seedless fruits and decreasing fruit set to %80. Open pollination results in normal fruit set and produced seedless and seedy fruits in cultivated and wild barberry respectively. Emasculation without pollination reduced fruit set to %40. Reciprocal hybridization between seedless and wild barberry resulted to seedy fruits as %6 and %90 respectively. The pollen tube growth in each type of pollination experiments and the pollen germination were also investigated that the results will be presented. Previous studies and results of present study support our hypothesis asserting B. integerrima is probably one of the major ancestors of seedless barberry.Keyword(s):