برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات امکان سنجی طراحی و ساخت حسگرهای هوشمند بویایی و چشایی با کاربرد در صنایع غذاییگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صمدی سعید (مسئول طرح)
حسینی نژاد مرضیه (مسئول طرح)
پورزکی عباس (همکار طرح)
میرزایی حسین (همکار طرح)
رجب زاده اوغاز قدیر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

با توجه به کاربردهای فراوان حسگرهای بویایی و چشایی به ویژه در صنایع غذایی و عدم سابقه تحقیق مدون و هدفمند در این زمینه لازم بود هم در بعد نیاز سنجی صنایع غذایی و انتخاب نوع حسگر مناسب و هم در بعد امکان سنجی فنی و دستیابی به دانش ساخت حسگرهای هوشمند بویایی و چشایی ویژه کاربرد در صنعت غذا مطالعات لازم صورت پذیرد و بر اساس آن برنامه فازهای بعدی و اجرایی پروژه تدوین شود. به همین منظور طرح پژوهشی مطالعات امکان سنجی طراحی و ساخت حسگرهای هوشمند بویایی و چشایی با کاربرد در صنایع غذایی در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تصویب و مطالعات اجرایی آن آغاز گردید. این طرح در چارچوب اولویتهای تحقیقاتی کلان کشور در حوزه افزایش ایمنی و امنیت غذایی و سلامت، افزایش بهره وری و کیفیت فرایندهای غذایی و با بکارگیری ابزارهای IT و فناوریهای پیشرفته انجام می شود و به عنوان یک بستر و زیر ساخت برای دست یابی به دانش روز در این زمینه و مبانی طراحی و ساخت حسگرهای بویایی و چشایی در حوزه صنعت غذا و انجام پروژه های تحقیقاتی و کاربردی بعدی در این حوزه می تواند عمل نماید. اجرای کامل این طرح به افزایش ایمنی و امنیت محصولات و مواد غذایی و سلامت آنها، افزایش بهره وری و کنترل کیفیت فرایندها و محصولات غذایی کمک شایانی خواهد نمود. در گزارش حاضر ضمن بررسی نظری اصول عملکرد و فناوری ساخت حسگرهای هوشمند بویایی و چشایی و بررسی دانش روز و کاربرد ویژه این حسگرها در صنعت غذا، جنبه های کاربردی و اقتصادی طرح از نظر بازار مصرف بالقوه و بالفعل این حسگرها مطالعه شده است. یک فصل گزارش به طور خاص به کاربرد این سامانه های هوشمند در صنایع لبنی اختصاص یافته است که حوزه انتخابی برای فاز اجرایی پروژه خواهد بود. یک فصل گزارش نیز به مرور تکنیکهای پردازش داده ها در این حسگرها و مسایل نرم افزاری می پردازد. در فصلهای هفتم و هشتم اصول طراحی و فناوری ساخت سامانه حسگر هوشمند بویایی با تکنیک مدار مجتمع و تکنیک غیر مجتمع یا دیجیتال ارائه شده است. رویکرد دیجیتال با توجه به امکان پذیری ساخت آن در داخل کشور با یهره گیری از حسگرهای تجاری مورد تاکید این گزارش است. فصل پایانی گزارش مهمترین نکات مربوط به تکمیل زنجیره ارزش طراحی شده، ملاحظات استانداردسازی و روندهای جهانی در این حوزه را مطرح می سازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Feasibility study of designing and implantation of intelligent e-nose and e-tongue sensors with application in food industryAbstract:

This report examines the main features of modern electronic noses (e-noses) and their most important applications in food control in this new century. Electronic nose systems comprise a more or less sophisticated hardware that is incorporated with sensors, electronics, pumps, and flow controller, whereas the software components ensure suitable technological hardware monitoring, data pre-processing, statistical analysis, and display of processed data. The three components of an electronic nose (sample handling system, detection system, and dataprocessing system) are described. Special attention is devoted to the food application based on e-noses, due to their advantages and importance. Applications described include process monitoring, shelf-life investigation, freshness evaluation, authenticity assessment, as well as other general aspects of the utilization of electronic noses in food control. A special section is devoted to feasibility study of these sensors in Iranian food industry. Also, this work seeks to survey on interface design techniques for electronic nose sensors, with a specific focus on interface circuit design techniques for signal conditioning of electronic nose sensors. In addition, the report classifies these circuits into two primary categories: integrated circuits and non-integrated circuits. Lastly, comparison tables are provided to compare frequent methods used and specific application of the e-nose. Finally, some interesting remarks concerning the strengths and weaknesses of electronic noses in food control and their market are also discussed.Keyword(s):