برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار، جوانه زنی بذور و تولید نهالگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بالندری احمد (مسئول طرح)
رضایی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طی سه سال متوالی (1391-1389) در یک سری تلاقی های دو طرفه بین ژنوتپپ های وحشی (R2N1، R4N1, R5N1 و R9N3) و زرشک بی دانه باغی (BD) انجام گرفت و میزان تشکیل میوه و بذر در این تلاقی ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج تلاقی زرشک بی دانه با دانه گرده ژنوتیپ های وحشی نشان داد که ژنوتیپ هایی که قرابت بیشتری دارند درصد تشکیل میوه و بذر آنها کمتر است. دانه گرده ژنوتیپ R2N1 با 46 درصد تشکیل میوه و 2.22 درصد تشکیل دانه و دانه گرده ژنوتیپ R4N1 با 69 درصد تشکیل میوه و 22.20 درصد تشکیل دانه به ترتیب کمترین و بیشترین میزان را داشتند. در این تحقیق مشخص گردید که دانه گرده زرشک بی دانه کارایی لازم در تشکیل بذر در ژنوتیپ های وحشی زرشک را دارد و پدیده نرعقیمی در زرشک بی دانه باغی وجود ندارد. نتایج نشان دهنده اثرات معنی دار ژنوتیپ، تیمار اسید جیبرلیک و پوست برداری با اسید سولفوریک و چینه سرمایی، در درصد جوانه زنی بذور بود و مهمترین عامل در جوانه زدن بذر زرشک برآوردن شدن نیاز سرمایی است. نتایج کشت بذور حاصل از تلاقی ها و بررسی میزان بقاء دانهال ها نشان داد که زمان کشت بذور، بستر کشت و نوع سیستم آبیاری در درصد بقاء دانهال ها اهمیت ویژه ای دارد. کشت بهاره بذر در بستر کوکوپیت مخلوط با کمی پرلایت تحت سیستم مه افشانی باعث افزایش درصد بقاء دانهال ها گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Study of crossing possibility among seedless and wild barberry genotypes, seed germination and seedling productionAbstract:

During three consecutive years (2010-2012), a series of diallel crossing was performed among wild type barberry genotypes (R2N1, R4N1, R5N1 and R9N3) and Iranian seedless barberry (BD) and the formation of seeds and fruits in the crossing have been studied and then seedling survival were evaluated in several cultural systems. The results showed significant effects of pollen genotypes on setting of fruits, seed and seeded fruits. The genotypes that have close relationship have lower seed set also. The pollens of R2N1 genotypes with 46% fruit set and 2.22 % seedset and pollens of R4N1 genotype with 69% fruitset and 20.22% seed set had the lowest and highest rates, respectively.
In this study the efficiency of seedless barberry pollens on seed set in wild type barberries was shown and the male sterility is rejected in seedless barberry. Barberry genotypes have high diversity in seed germination. The most important factor in barberry seeds germination is low temperature stratification.
Evaluation of seedling survival rate showed that planting barberry seeds in spring in Cocopeat substrate mixed with a little Perlite under mist system increase dramatically seedling survival percentage.Keyword(s):