نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی جایگاه فراورده های غذایی فراسودمند در کشور و ارائه راهکار به صنایع هدف استان خراسان رضویگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
یگانه زاد سمیرا (مسئول طرح)
یاربی هانیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

محبوبیت و مقبولیت غذاهای فراسودمند در کشورهای توسعه یافته از افزایش سطح توقع و انتظار مردم نسبت به خود و زندگی ناشی شده است. در حالی که در کشورهای جهان سوم هنوز موضوعات امنیت و ایمنی غذا به عنوان مشکلات حل نشده خودنمایی می کنند، تولید و مصرف این فراورده های غذایی در ژاپن، آمریکا و اروپا توسعه چشمگیر یافته است. از حداقل مزایای طراحی، تولید و مصرف انواع فراورده های غذایی فراسودمند در هر جامعه می توان به افزایش سلامت عمومی جامعه، انجام پیشگیری به جای درمان، کاهش دشواری ها و هزینه های درمان به ویژه در مورد کودکان و سالخوردگان، ایجاد ارزش افزوده نسبت به مواد خام پس از فروش، ایجاد رقابت و به گردش آوردن اقتصاد غذا، کمک به نوآوری و خلاقیت علمی، افزایش منزلت و مرتبه انسانی به دلیل ارزش قایل شدن برای سلامت انسان اشاره نمود. در مطالعه حاضر سعی شده است به بررسی جایگاه فراورده های غذایی فراسودمند، اقتصاد و چالش های پیش رو این فراورده هاو همچنین به بررسی محصولات جدید در سه حوزه فراورده های غلات، لبنیات و نوشیدنی ها به طور کلی پرداخته شود.

 
 
Title:

Survey on functional food industry situation in Iran with focus on khorasan Razavi provinceAbstract:

The popularity and acceptance of functional foods in developed countries is due to the increase in expectation of life of the people themselves. Significant development has been the production and consumption of food products in Japan, America and Europe, while in third world countries are glaring security issues and food safety as the unsolved problems. The minimum benefit design, production and use of functional food products can be pointed at any of the following: Enhance public health, prevention rather than treatment did reduce the difficulty and cost of treatment, especially in children and the elderly, create added value to the raw materials after the sale, to circulate the food economy, contributing to scientific innovation, enhance the health status.
The study has been to evaluate the status of functional food products, the economy and the challenges ahead Howe also examines the production of new products in three fields of grain products, dairy and drinks.Keyword(s):