نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه های به زراعی کشت کاسنی پاکوتاه در شرایط مشهدگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم و صنایع غذایی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بالندری احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کاسنی پاکوتاه (.Cichorium pumilum Jacq) یکی از گونه های جنس کاسنی با ارزش دارویی است. در راستای اهلی کردن این گونه و به منظور بررسی برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی آن، مطالعاتی در سه بخش رویشگاهی، آزمایشگاهی و مزرعه ای طی سالهای 1389-1386 انجام شد. درجه حرارت های کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی تعیین شد. مطالعات زراعی بصورت چهار طرح آزمایشی طی دو سال زراعی شامل بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم های مختلف کشت، بصورت طرح کرتهای خرد شده با سه تکرار، و سه طرح آزمایشی شامل اثر تاریخهای کشت بهاره، اثر کودهای دامی و شیمیایی و اثر بقایای آنها در سال بعد، با هفت تیمار در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدند. بررسی تاریخ کشت های بهاره نشان دادند که برداشت دو چین امکان پذیر و کشت زودتر بهاره ارجحیت دارد. تاریخ کشت اول خرداد بیشترین و اول فروردین کمترین میزان ترکیبات فنولی برگ را داشتند.

 
 
Title:

Echophysiological Characteristics and Cultivation Aspects of Dwarf Chicory (Cichorium pumilum Jacq.) in MashhadAbstract:

Dwarf chicory (Cichorium pumilum Jacq.) is an annual species from Asteraceae plant family. In order to study echophysiological characteristics and agronomical adaptation of dwarf chicory, series of experiments were conducted during 2006-2009. Minimum, optimum and maximum temperatures of dwarf chicory were obtained. Four experiments were conducted as field experiments. In the first experiment the effects of three sowing dates and three plant densities was studied in a split plot layout based on randomized complete block design with three replications. Effects of different levels of manures and chemical fertilizers was studied as second field experiment. In the third experiment, the effect of residue of different fertilizers from previous year was studied. Finally the effect of three spring planting dates on some of agronomical and phytochemical characterstics was studied in a RCBD with 3 replications. The highest and the lowest leaf phenol content were obtained in 22 May and 20 March sowing dates, respectively.Keyword(s):