نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رغبت دانش آموزان دوره متوسطه (شهر مشهد) به تحصیل و عوامل موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش استان خراسان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

مساله اصلی پژوهش شناسایی رغبت میزان دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد به تحصیل و عوامل موثر بر آن است. عوامل موثر به دو بخش کلی عوامل محیطی و فردی تقسیم شده است. روش پژوهش پیمایشی واحد تحلیل فرد و سطح تحقیق توصیف و تبیین است. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده و فقط برای سنجش عزت نفس تحصیلی از گویه های مقیاس های نرم شده استفاده شده است.
جامعه آماری، دانش آموزان دوره متوسطه شاخه نظری شهر مشهد (پایه های اول تا سوم) و نمونه تحقیق 405 نفر از دانش آموزان مذکور است که به روش طبقه ای متناسب و با در نظر گرفتن دو معیار جنسیت و وضعیت اجتماعی اقتصادی مدارس تحلیل شده اند.
میانگین رغبت به تحصیل (در مقیاس 8 تا 40) 13.11 به دست آمد و نتایج تبیین داده ها و کاربرد رگرسیون چند متغیری به روش قدم به قدم موید آن است که نه متغیر از بین مجموعه متغیرهای مستقل بیشترین سهم را در افزایش
R2 و پیش بینی تغییرات رغبت به تحصیل داشته اند و 40 درصد تغییرات رغبت به تحصیل را پیش بینی می نمایند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):