برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه تنوع ژنتیکی ایزوله های Streptococcus iniaeوLactococcus garviae از قزل آلای رنگین کمان پرورشی آلوده در برخی استانهای کشورگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فراوردههای بیولوژیک دامی جهاد دانشگاهی

پژوهشگران: 
سلطانی مهدی (مسئول طرح)
عرفان منش احمد (همکار طرح)
پیرعلی اسماعیل (همکار طرح)
طاهری میرقائد علی (همکار طرح)
غریبی ثریا (همکار طرح)
غلامپور هادی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تنوع ژنتیکی تعداد 26 ایزوله استرپتو کوکوس اینیایی و تعداد 44 ایزوله لاکتوکوکوس گارویه بدست آمده از تلفات مزارع قزل آلای رنگین کمان در برخی استانهای کشور به روش RAPD مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از کشت از بافت کلیه ماهیان مرضی و جداسازی کوکسی های گرم مثبت روی ژلوز خون، با استفاده از روش PCR (تولید باند 513bp برای استرپتوکوکوس اینیایی و تولید باند 1100bp برای لاکتوکوکوس گارویه) تائید تشخیص شدند. در مطالعات RAPD و بااستفاده از نه پرایمر انتخابی(P1-P6 ,P14 ,1290 ,OPS11) نتایج حاصله نشان داد که ایزوله های استرپتو کوکوس اینیایی در 5 تیپ (پروفایل) قابل تقسیم بندی هستند. نتایج ترسیم درخت فیلوژنی محصول RAPD با استفاده از UPGMA موجب تفکیک این ایزوله ها در 2 کلاستر و در یک گروه ژنتیکی شد. درمورد لاکتوکوکوس گارویه نتایج مطالعات RAPD و بااستفاده از شش پرایمر انتخابی (P1-P6) نشان داد که تنها پرایمر P4 قادر به تولید حداکثر (5باند) نمود. با استفاده از این پرایمر چهار الگوی باندی شامل 1330-560 bp با تعداد 5 باند،1260-560 bp با تعداد 5 باند،1260-560bp با تعداد 4 باند و 1200-560bp با تعداد 5 باند نمود.نتایج ترسیم درخت فیلوژنی محصول RAPD ایزوله های لاکتوکوکوس گارویه با استفاده از UPGMA موجب تفکیک این ایزوله ها در 3 کلاستر و در چهار گروه ژنتیکی شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ایزوله های استرپتو کوکوس اینیایی از عوامل اصلی استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل آلای منطقه شمالی کشور با منطقه جنوبی و غربی کشور از مشابهت بالایی برخوردارند. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که گرچه مشابهت هایی بین ایزوله های لاکتوکوکوس گارویه منطقه شمالی کشور با منطقه جنوبی وجود دارد ولی ایزوله های این دو منطقه با همدیگر دارای تفاوتهای ژنتیکی نیز هستند که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی ایزوله های لاکتوکوکوسی گارویه عامل تلفات در مزارع قزل آلا در ایران می باشد.کلیدواژگان: لاکتوکوکوس گارویه، تنوع ژنتیکی، استرپتوکوکوس اینیایی، استرپتوکوکوزیس،PCR ، RAPD

 
 
Title:

Genetic diversity of Lactococcus garvieae and Streptococcus iniae isolates from rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) mortality in some provinces of IranAbstract:

Genetic diversity of 26 strains of Streptococcus iniae and 44 isolates of Lactococcus garvieae recovered from mortality of farmed rainbow trout in different provinces of Iran were studied using random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis. The recovered gram positive cocci strains from the kidney tissues of diseased fish on blood agar were identified as S. iniae producing 513bp and L. garvieae producing 1100bp in PCR procedure. In RAPD studies using 9 random primers (P1-P6, P14, 1290, OPS11), five types of S. iniae strains were identified. In case of L. garvieae using 6 random primers (P1-P6), only primer P4 was able to produce higher number of bands (five bands). Therefore, using this P4 primer four profile patterns consisting of 560-1330 bp in 5 bands, 56--1260bp in 5 bands, 560-1260bp in 4 bands and 560-1200bp in 5 bands were obtained. The phylogenetic tree of the RAPD product using UPMGA software included the S. iniae strains in two clusters but in one genetic group and the L. garvieae strains in three different clusters with four different genetic groups. The results of this study show that S. iniae strains from the diseased rainbow trout in the north part of Iran are genetically similar to those strains in the south and west parts of the country, while the L. garvieae strains from the diseased rainbow trout in the north part are geneticly different from those in the west country, although there is some genetic similarity between some strains of these two regions of country.Keyword(s): Genetic diversity, Streptococcus iniae, Lactococcus garvieae, rainbow trout, RAPD