برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان بقا و عود موضعی و سیستمیک در مبتلایان به سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: بیماریهای پستان

پژوهشگران: 
حقیقت شهپر (مسئول طرح)
الفت بخش آسیه (همکار طرح)
محرابی یداله (همکار طرح)
ابراهیمی ماندانا (همکار طرح)
نجارنجفی صفا (همکار طرح)
مهرداد ندا (همکار طرح)
انصاری مریم (همکار طرح)
سجادیان اکرم السادات (همکار طرح)
حسینیان سراجرلو مهدی (همکار طرح)
عطایی حمیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

مقدمه: بررسی میزان بقا و عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان، راههای موثر درمان و پیش آگهی بیماری را به تصویر می کشد و شاخصی برای ارزیابی خدمات پیشگیری و درمانی محسوب می گردد. مطالعه حاضر در نظر دارد به بررسی میزان بقای 2 و 5 ساله و میزان عود در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان و عوامل موثر برآنان بپردازد.
مواد و روش کار: در این مطالعه طولی، پرونده کلیه مبتلایان به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی در بین سال های 85-76 مورد بررسی قرار گرفت. در یک بازه زمانی 6 ماهه، با پرسشگری تلفنی و در صورت لزوم مراجعه حضوری بیماران، اطلاعات جمعیتی، بالینی و درمانی بیماران تکمیل گردید و اطلاعات لازم در خصوص وقوع عود یا مرگ و زمان هر حادثه ثبت گردید. سپس با استفاده از آزمون های آماری کاپلان - مایر و رگرسیون کاکس، میزان وقوع پیامدهای فوق و عوامل موثر بر آنان مورد تحلیل قرار گرفت
.
نتایج: در مجموع اطلاعات 623 بیمار مورد تحلیل نهایی قرار گرفت. میانگین سنی بیماران در زمان تشخیص برابر (
11.17±) 46.5 سال با دامنه تغییرات 87-24 سال بود. 49% از افراد تحصیلات در حد دیپلم و بالاتر داشتند و اکثریت آنان (82%) متاهل بودند. جراحی MRM در 81.2% بیماران انجام شده بود. حدود 53% از افراد در مرحله 2 بیماری بودند. در 623 بیمار تحت مطالعه، درمجموع 112 مورد مرگ اتفاق افتاد و وقوع رخدادهای عود در محل و متاستاز به ترتیب 7.5% و 16.5% بود. میزان بقای 2و 5 ساله بیماران به ترتیب 96% و 0.87% برآورد گردید و به ترتیب 96% و 93% بیماران تا 2 و 5 سال بعد از ابتلا عاری از عود بودند. نتایج آنالیز کاکس نشان داد که درگیری غدد لنفاوی HR (95% CI) =2.63 (1.27-5.46)، سطح تحصیلات پائین تر از دیپلم HR (95% CI) =2.02 (1.15-3.52) و گیرنده استروژنی منفی HR (95% CI) =2.34 (1.37-4) مهمترین عواملی بودند که در حد معنی داری با کاهش میزان بقاء افراد تحت مطالعه مرتبط بودند. اگرچه هر یک از متغیرهای درگیری غدد لنفاوی، منفی بودن گیرنده استروژنی، عدم درمان هورمونی و انجام جراحی حفظ پستان بطور مستقل موجب افزایش خطر عود می شدند، ولی در آزمون چندمتغیره کاکس هیچیک از این متغیرها در سطح خطای 0.05رابطه معنی داری با وقوع عود نشان ندادند.
نتیجه گیری: میزان بقای نسبتا بالا در بیماران مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای پستان می تواند تاییدی بر اهمیت ایجاد مراکز جامع تشخیصی- درمانی در بیماریهای مختلف باشد. در نظر گرفتن عوامل پیش آگهی دهنده عود و بقا، می تواند راهنمایی برای پزشکان جهت انتخاب درمانهای مناسب تر و موثرتر در این گروهها باشد از سویی بر لزوم تحقیقات بیشتر در این موارد تاکید می نماید که بتواند در بهبود پیامدها و کیفیت زندگی این افراد تاثیرگذار باشد.کلیدواژگان: سرطان پستان، بقا، عود، مرکز بیماری های پستان

 
 
Title:

Breast cancer survival and recurrence and its correlated factors in Iranian Center for Breast CancerAbstract:

BACKGROUND: Breast cancer is the most common cancer among women worldwide including Iran. Survival rate and the rate of recurrence are important indicators for evaluation of the care quality in different types of malignancies including breast cancer. The aim of this study was to estimate survival and recurrence rate and their correlated factors in breast cancer patients referred to Iranian Center for Breast Cancer.
METHODS: All of the patients referred to ICBC from 1998 to 2006 included in the study. In 2011, by telephone interview, demographic, clinical and treatment data of patients were completed and the time to recurrence or death was recorded. Survival estimates were calculated using the Kaplan-Meier method and predicting factors of overall survival and recurrence rate were studied by Cox’s proportional hazard model.
RESULTS: Because of access limitation, 623 patients of 844 registered ones recruited in the study. The mean age of patients was 46.5 (±11.2). About half of them (49%) had high school and higher education and 53% of them were in stage II of disease. Death, local recurrence and metastasis occurred in 18%, 7.5% and 16.5% of patients. The overall 2 and 5 year survival rates were 96% and 87% respectively. After 2 and 5 years from diagnosis, about 96% and 93% of patients were recurrence free. Cox regression analysis indicated lymph node involvement HR (95% CI)= 2.63 (1.27-5.46), negative Estrogen Receptor HR (95% CI) =2.34 (1.37-4) and educational level lower than high school HR (95% CI)= 2.02 (1.15-3.52) as predictors of breast cancer survival. There was significant independent correlation between lymph node involvement, negative ER, not receiving hormone therapy and breast preserving surgery with local recurrence (P<0.05), but none of these factors showed significant correlation in Cox regression analysis.
CONCLUSIONS: The study results persist on the importance of implementing multidisciplinary centers for diagnosis and treatment of different diseases. Introducing predicting factors of survival and local recurrence have important role in providing more accurate and effective diagnostic and therapeutic modalities.Keyword(s): Breast Cancer, Survival Rate, Local Recurrence, ICBC