برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثربخشی استقرار سیستم های مدیریت محیط زیست (EMS) در بهبود عملکرد زیست محیطی واحدهای صنعتی بر اساس استانداردهای ایزو 14000 در کشورگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: محیط زیست طبیعی

پژوهشگران: 
عابدین زاده نیلوفر (مسئول طرح)
جمالزاده فلاح فریبرز (همکار طرح)
پنداشته علیرضا (همکار طرح)
روانبخش مکرم (همکار طرح)
پناهنده محمد (همکار طرح)
مقدمی شمیم (همکار طرح)
وحیدی مریم (همکار طرح)
قاصدی آتس سا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

استانداردهای سری ایزو 14000 به عنوان عنصری فعال و موثر، عملکرد زیست محیطی سازمانها را بهبود بخشیده، نظام مدیریت محیط زیستی را منسجم و استاندارد می سازد. استاندارد ایزو 14031 به عنوان ابزاری دقیق، کمی و قابل اندازه گیری در اختیار مدیر ارشد سازمان قرار گرفته و مدیریت را در جهت ارائه بهتر عملکرد زیست محیطی همراه با معیارها و شاخصهای قابل سنجش یاری می نماید. در این مطالعه جهت بررسی اثربخشی استقرار سیستمهای مدیریت زیست محیطی در بهبود ارزیابی عملکرد زیست محیطی واحدهای صنعتی از استاندارد ایزو 14031 کمک گرفته شد. جهت انجام تحقیق ابتدا جامعه آماری مورد مطالعه، واحدهای دارای گواهینامه ایزو 14000، گروه بندی و داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه حاوی سوالات مربوط به شاخصهای اثربخشی استقرار ایزو 14000 جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، جداول توافقی و آزمون کای اسکور، صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد با وجود فواید بسیاری که استقرار این نظام مدیریتی برای سازمانها دارد، نگهداری آن نیز از ارکان اصلی موفقیت آن محسوب می شود و بررسی واحدهای مورد بررسی نشان داد که عملکرد این سازمانها در نگهداری این نظام مدیریتی ضعیف بوده و سازمانها بعد از گرفتن گواهینامه در نگهداری آن دچار نوعی تنزل سطح کیفی مدیریت و کاهش انگیزه برای بهبود این نظام می شوند.کلیدواژگان: اثربخشی، سیستم مدیریت محیط زیست ،عملکرد زیست محیطی، واحدهای صنعتی

 
 
Title:

Investigation of Effectiveness of EMS Establishment in Improvement of Environmental Performance in Industrial Units accordance with Iso 14000 StandardsAbstract:

The set of ISO 14000 standards as an effective factor has been improved the environmental performance of organizations, Standardize and integrate the environmental management system. ISO14031 as a precise, quantitative and measurable tool has provided to senior manager of organization and help the management to present better environmental performance accordance with measurable criteria and indicators. In this study ISO 14031 were applied in order to assess the effectiveness of environmental management system standard to evaluate the effectiveness of establishment to improve of environmental management system performance of industrial units. For doing research at first the selected statistical population, units that adopted ISO 14001 standards certification, was grouped .Survey data were collected using a questionnaire containing questions about the effectiveness indicators of ISO 14001 establishment. Data analysis was performed by using descriptive and inferential statistics, cross tab tables and K-square analysis. The results showed that despite the many benefits that ISO14001 standard establishment has for organizations, its maintenance is one of the main elements of its success. The evaluation of studied units has shown that their performance in maintaining this management system is poor and organization after adopting certification involve in its maintenance a decline in quality management level and reduction incentive to this system improvement.Keyword(s): effectiveness, environmental management system, environmental performance Industrial unit