برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

آسیب شناسی سیما و منظر شهری در تهران و ارائه طرح ساماندهی آن؛ نمونه موردی: بزرگراه نواب (حدفاصل میدان حق شناس تا خیابان هلال احمر)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فرهنگ و هنر 

گروه پژوهشی: منظر شهری

پژوهشگران: 
میره محمد (مسئول طرح)
کلانتری حسین (همکار طرح)
پوراحمد احمد (همکار طرح)
منصوری سید امیر (همکار طرح)
نوده فراهانی مرتضی (همکار طرح)
آقاصفری عارف (همکار طرح)
خدایی زهرا (همکار طرح)
کمیلی محمد (همکار طرح)
رمضانی حمید (همکار طرح)
دلجوبر مهیار (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3-66970901-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین و چهارراه ولیعصر، نبش شهید برادران مظفر (جنوبی)، شماره 1176
 

چکیده:

بررسی ها نشان می دهد که در احداث شهرها و فضاهای جدید شهری، طراحی و ایجاد فضا، بدون توجه به کارکردهای اجتماعی و محیطی صورت گرفته و روند مداخله در فضاها بدون توجه به وحدت، کثرت و سایر شاخص های روان شناختی و اجتماعی رخ داده است نتیجه مداخلات بدون مطالعه در کاهش کیفیت منظر شهری موثر بوده است. از آنجاییکه اصلی ترین عامل تعیین کننده منظر شهری در سطح شهرها، میادین، محورهای ارتباطی و جداره خیابانها و بزرگراهها می باشد توجه و تاکید بر شاخص های منظر شهری ضروری به نظر می رسد. عدم توجه به مسائل منظر و سیمای شهری در طراحی بزرگراه سبب شده است که پهنه وسیعی در داخل شهرها از لحاظ منظر شهری فاقد جذابیت و مطلوبیت مناسب باشد. بزرگراه نواب در بطن شهر تهران از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به ویژگیهای این محور به آسیب شناسی منظر شهری در آن پرداخته شده و فرضیات " به نظر می رسد بحث منظر شهری در مطالعات پروژه نواب مورد توجه قرار نگرفته است." و "به نظر می رسد منظر شهری ایجاد شده ناشی از پروژه نواب به لحاظ هویتی، زیبایی شناختی و عملکردی دارای آسیب های فراوانی است." در دو مرحله 1- بررسی و توصیف اسنادی و 2- تحلیل تبیینی - پیمایشی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
از اهداف اصلی پژوهش می توان به درک مناسب از مفهوم منظر شهری (اصول ومفاهیم منظر شهری در حوزه مطالعات بنیادی) و ارزیابی منظر شهری در پروژه نواب به عنوان یکی از اقدامات برنامه ریزی شده نظام شهرسازی معاصر ایران و شناخت نقاط ضعف و قوت و آسیب های ناشی از آن و در نهایت ارائه طرح ساماندهی منظر شهری نواب (در حوزه مطالعات کاربردی) اشاره داشت
.
مطالعه ادبیات، تاریخ و مبانی منظر شهری نشان می دهد که عناصر عینی در کنار مفاهیم ذهنی به صورت توامان تشکیل دهنده منظر شهری می باشند و برای یک ناظر تازه وارد به یک محدوده شهری صورت عینی و برای یک ساکن در سایت، سیمای عینی و ذهنی مبین موقعیت شخص در آن محدوده است. کلیه مفاهیم و نظریه های مرتبط با منظر و سیمای شهری مانند: منظر ذهنی (نظریه روانشناسی گشتالت، نظریه کالن، راپاپورت، لینچ، الکساندر و جیکوبز) و منظر عینی (طبیعی و مصنوعی) مورد بررسی قرار گرفته است شاخص ها و عناصر موثر در کیفیت منظر شهری بر اساس چهارچوب نظری تدوین شده در این مطالعات شامل: عناصر عینی از قبیل (نما، جداره، مبلمان شهری، نفوذ پذیری، محصوریت، خط آسمان، خوانایی، اختلاط کاربری ها و گوناگونی، انسجام و ...) و عناصر ذهنی (امنیت، خاطرات و رویدادها، غنای حسی، احساس تعلق و هویت مکانی و همبستگی اجتماعی) می باشد. شاخص های فوق هر یک به نحوی از طریق مشاهدات میدانی، پرسشنامه و .. در سطح محدوده مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. همچنین در مقیاسی خرد تر، در قالب عناصری نظیر اجزا تشکیل دهنده نمای ساختمان، جنس، رنگ و بافت مصالح، سایه روشن های بدنه ها، پنجره ها، اجزای تشکیل دهنده کف در پیاده روها، باغچه ها، مبلمان و تجهیزات شهری نظیر تیرهای چراغ برق، کیوسک های تلفن، سطل های زباله، نیمکت ها، و ... برداشت میدانی شده و تاثیر آن بر مطلوبیت فضا و منظر شهری مورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجه گیری یافته های تحقیق و آزمون فرضیات نشان می دهد که سرعت عمل در اجرای طرح در فازهای یک، دو و سه و تاکید بر اقتصادی نمودن طرح و ایجاد ارزش افزوده باعث شده است که بحث منظر شهری در مرحله مطالعات و اجرای طرح کمتر مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس فرضیه اول تحقیق پذیرفته شده است. و در خصوص فرضیه دوم می توان گفت که بین کیفیت منظر شهری در جامعه شهری و شاخص های هویتی، عملکردی و زیباشناختی رابطه مثبت وجود داشته و این متغیرها نسبت به یکدیگر دارای تاثیر مثبت و مستقیم می باشند
.
بر اساس تحلیل روش سوات و ارائه راهبردها و سیاستها، در پایان طراحی منظر شهری سایت صورت گرفته و پیشنهادات اجرایی جهت مداخله ارائه شده است
.کلیدواژگان: منظر شهری- آسیب شناسی- هویت، عملکرد و زیبایی شناسی شهری- بزرگراه نواب تهران

 
 
Title:

Pathology and spatial organization of Urban landscape in Tehran, Case Study: Navvab Highway(between Hagh Shenas sq and Helal Ahmar st)Abstract:

Studies show that the construction of new towns and urban areas, design and create the space, without regard to social and environmental functions performed and the intervention in spaces without regard to unity, plurality, and other psychological and social indicators have occurred as a result of interventions Since the principal determinant of urban landscape in cities, squares, streets and highways is the axis connecting the wall Attention and emphasis on the urban landscape indicators seem essential. Navab Highway in the heart of Tehran, was no exception and with regard to pathological features of the urban landscape and assumptions discussed in the "urban landscape seems to be discussed in consideration of Navab project has been." And "urban landscape seems to be caused by the Nawab of projects in terms of identity, aesthetics and performance is a lot of damage." In Stage 1 - review and describe the documents and 2 - the explanation - a survey has been reviewed and evaluated.
The main objectives of the study can be useful to understand the concept of the urban landscape (urban landscape Vmfahym principles of fundamental studies). And evaluation of urban landscape in Navab project as one of the measures planned urban development of contemporary Iran and recognize its strengths and weaknesses and injuries, and ultimately provide urban landscape Navab Reorganization Plan (the field of Applied Studies) pointed out.
Study literature, history and urban landscape principles indicate that the objective elements of the mental concepts of the urban landscape are both constituent And for a newcomer to a metropolitan area as an objective observer and a static site, subsequent objective and subjective circumstances indicate the person is in that range.
All concepts and theories related to landscape and urban features such as: mental approach (Gestalt psychology theory, theory of Cullen, Rapapvrt, Lynch, Alexander and Jacobs) and an objective perspective (natural and artificial) has been studied Effective elements in the urban landscape and quality indicators based on the theoretical framework developed in this study include elements such as concrete (facades, walls, furniture city, permeability, Mhsvryt, sky line, legibility, mixed land uses and diversity, and cohesion). And subjective elements (security, memories and events, sensory richness, and sense of place identity and social cohesion) is. These indicators are a way through field observations, questionnaires and tests have been investigated in the range. Also on a more micro scale, in terms of frontage forming elements such as components, materials, color and material texture, shadow Rvshnhay body, windows, flooring component on the sidewalk, garden Urban furniture and equipment such as light poles, telephone kiosks, trash bins, benches, the field and its impact on the desirability Vmnzr urban space has been studied.
Conclusions Our findings and hypotheses tests show that the speed of the project in phases one, two and three, and the emphasis on the design and creation of economic value has been The discussion of the urban landscape in the study and implementation plan is under consideration. Accordingly, the first research hypothesis is accepted. And the second hypothesis can be said about the quality of the urban landscape in the urban community and identity markers, functional and aesthetically positive relationship exists And these variables are directly compared to each other and have a positive impact.
Based on the analysis and presentation methods, strategies and policies of Swot, in the urban landscape site was designed and implemented recommendations for intervention are presented.Keyword(s): Urban Landscape, Pathology, Urban Identity, performance and aesthetics, Navvab Highway of Tehran