نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی دیدگاه بیماران نابارور و متخصصین ناباروری نسبت به تعداد مناسب جنین انتقالی به رحمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: حقوق و اخلاق زیستی

پژوهشگران: 
بهجتی اردکانی زهره (مسئول طرح)
عاضدی فرشته (مسئول طرح)
آخوندی محمدمهدی (همکار طرح)
صادقی محمدرضا (همکار طرح)
حسینی جدا حسین (همکار طرح)
قربانی بهزاد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

زمینه و هدف: میزان ناباروری در ایران 21 الی 25 درصد است و این میزان در مقایسه با شیوع ناباروری در جهان نگران کننده است. از سوی دیگر، افزایش میزان دسترسی به متخصصین درمان ناباروری و استفاده از روش های کمک باروری، به زوجین نابارور اجازه داده است تا لذت داشتن فرزند را تجربه کنند اما این موفقیت با بروز بالای بارداری های چندقلویی و عوارض مادری، جنینی و نوزادی همراه شده است. مهمترین عاملی که بر این شرایط اثرگذار است، نگرش و نحوه تصمیم گیری زوجین نابارور و متخصصین درمان ناباروری در رابطه با تعداد مناسب جنین انتقالی به رحم در هر سیکل درمان می باشد. زوجین نابارور اکثرا ترجیح می دهند که در یک سیکل درمانی، تعداد جنین بیشتری منتقل شود زیرا در رابطه با ناموفق بودن درمان نگرانند. متخصصین ناباروری نیز در موارد بسیاری، تنها باردارشدن زوج نابارور را ملاک درمان قرار می دهند. در نتیجه، انتخاب تعداد جنین انتقالی، مبحثی بحث برانگیز است و بررسی نگرش متخصصین درمان ناباروری و زوجین نابارور نسبت به این موضوع و عوامل تاثیرگذار بر آن، اهمیت ویژه ای برای کاهش حاملگی های چندقلویی ناشی از روش های کمک باروری دارد.
روش بررسی: روش نمونه گیری به صورت تصادفی و تعداد نمونه ها 300 زوج نابارور، 80 متخصص زنان، زایمان و نازایی و 20 متخصص جنین شناس فعال در زمینه ناباروری بود. ابزار نمونه گیری با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته و به صورت جداگانه برای زوجین نابارور شامل 49 سوال و متخصصین شامل 23 سوال طراحی و سوالات مربوط به بررسی طرز نگرش، با استفاده از طیف لیکرت و با سیستم 100 نمره ای تراز گردید و امتیاز کمتر از 50 به عنوان "نگرش منفی"، امتیاز 75-50 به عنوان "نگرش بینابین" و امتیاز بیش از 75 به عنوان "نگرش مثبت" و نتایج با استفاده از نرم افزار
SPSS 16 و با استفاده از آنالیز توصیفی، آزمون غیر پارامتریک یومان ویتنی، کروسکال والیس، ضریب همبستگی اسپیرمن، آنالیز رگرسیون چند متغیری و آزمون T زوجی انجام گردید و مقادیر P کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: 57.6 درصد زوجین نابارور از میزان موفقیت روش های کمک باروری و 61.8 درصد زوجین نابارور در رابطه با روش کاهش جنین بعد از وقوع بارداری چندقلویی بدون اطلاع بودند. همچنین 57.6 درصد زوجین نابارور نگرش متوسط، 4.7 درصد نگرش مثبت و 2.3 درصد نگرش منفی و اکثر زوجین نابارور (47.9 درصد) علاقه به انتقال دو جنین، 15.2 درصد سه جنین، 14.8 درصد یک جنین، 10.2 درصد چهار جنین و 4.9 درصد بیش از چهار جنین و متخصصین اکثرا (41.6 درصد) انتقال 3 جنین را برای زوج نابارور بدون در نظر گرفتن شرایط خاص اعلام کردند. 9.9 درصد متخصصین دارای نگرش منفی، 67.3درصد نگرش بینابین و 22.8درصد نگرش مثبت و میانگین نمره نگرش متخصصین جنین شناس (12.41±.26) 66 اندکی از متخصصین زنان و زایمان (9.8±64.85) بیشتر بود.
نتیجه گیری: در بین زوجین نابارور علاقه زیادی به بارداری دوقلویی وجود دارد. همچنین با وجود آنکه انتظار می رفت زوجین نابارور علاقه به افزایش تعداد جنین انتقالی دارند در این پژوهش مشخص شد که متخصصین ناباروری تعداد جنین بیشتری را در صورت نبود شرایط خاص پزشکی جهت انتقال مناسب می دانند و این در حالی است که متخصصین جنین شناس نگرش بهتری نسبت به انتخاب تعداد جنین مناسب در مقایسه با نگرش متخصصین زنان دارند. آموزش صحیح به زوجین نابارور با توجه به اطلاعات کم این بیماران در رابطه با میزان موفقیت روش های کمک باروری و همچنین روش هایی مثل کاهش جنین بعد از وقوع بارداری چندقلویی بسیار ضروری است. به نظر می رسد که در ایران، تعداد جنین انتقالی نسبت به کشورهای پیشرفته تا حدودی بیشتر است که این امر می تواند بدلایلی نظیر تفاوت چشمگیر کیفیت فعالیت و نتایج درمان در مراکز مختلف ناباروری کشور، عدم وجود دستورالعملی فراگیر، تجربه کم برخی از متخصصین زنان و زایمان و جنین شناس، عدم اطمینان به وقوع حاملگی در صورت انتقال تعداد پایین جنین، عدم وجود امکانات و تکنیک های برتر آزمایشگاهی در مقایسه با کشورهای پیشرفته باشد.نگرش، زوج نابارور، متخصص درمان ناباروری، تعداد جنین انتقالی، بارداری چندقلویی.

 
 
Title:

Evaluation of the infertile patients and clinicians opinions about the suitable number of embryos transferredAbstract:

Background: Now a day, the prevalence of infertility in Iran is about 21-25 percent that is concerned in compared with global prevalence. However, the high likelihood of the implantation of transferred embryos by using assisted reproductive technology (ART) methods has led to an increase in the number of multiple pregnancies and an increased risk of several complications in fetuses and mothers, consequently. The main factors which impact in this condition are attitude and trend of decision making among infertile couples and specialists about suitable number of embryos transferred. Most of infertile couples preferred more embryos in one ART cycle because they are worried about the success rate of treatment. Many variables can affect on attitude of specialists in this issue too and sometimes just pregnancy is mentioned as a treatment. Therefore, decision making about number of embryos transferred is a controversial issues and evaluation of infertile couples and specialists attitudes and factors which influence on it, have special importance in reducing multiple pregnancies.
Methods: This study performed with 300 randomly selected infertile couples that were candid for embryo transfer with using ICSI in Avicenna Research Institute (Tehran, Iran) and specialists (80 gynecologists and 21 embryologists) who worked in ART clinics. Data gathering was done by using two questioners which are consisted 49 and 23 questions asked respectively, infertile couples and specialists’ attitude. The questions were designed on a Likert scale and the scores of the questionnaire ranged from 0-60 which were later scaled up to 100 for ease of data analysis. Accordingly, scores below 50 were considered as “negative”, 50-75 “moderate” and greater than 75 as “positive”. Data analysis was performed by SPSS software by using descriptive and non parametric statistics such as U-Mann Whitney, Kruskal Wallis, Spearman correlation coefficient and T test and regression. A P-value of <0.05 was considered significant.
Results: 57.6% and 61.8% of infertile couples didn’t have any knowledge about the success rate of pregnancy in ART methods and embryo reduction after multiple pregnancies. Most of them (49.7%) had interest in two embryos, 15.2% one, 10.2% four and 4.9% more than four embryos and most of specialists (41.6%) preferred three embryos for transferring. 9.9% of the specialists gained a score less than 50 (negative view), 67.3% between 50-75 (moderate) and 22.8% greater than 75 (positive view) and mean of scores in embryologists’ attitude (66.26±12.41) was little more than gynecologists (64.85±9.8). 57.6% of infertile couples had moderate view, 4.7% positive and 2.3% had negative view.
Conclusion: Interest of twin pregnancy among infertile couples is more. It seems that specialists preferred to transfer more embryos without any special medical condition in compared with infertile couples and embryologists have better attitude than gynecologists. Enough education about success rate of ART methods and some methods like embryo reduction are very important. It appears that the number of embryos transferred in Iranian clinics is much higher than those of the developed countries which might be due to some various factors such as quality of services, lack of comprehensive guidelines, insufficient experience of some specialists, lower chances of successful pregnancy in the absence of such measures, lack of access to skilled embryologists along with gynecologists in infertility treatment centers, lack of advanced laboratory equipment and lack of quality control in the laboratories compared to the ones in developed countries.Keyword(s): Attitude, infertile couple, specialist, Embryos transferred, multiple pregnancies