نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات پودر ژل خشک آلوئه ورا (.Aloe vera L) در کنترل قند خون بیماران دیابتی نوع دوم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور دارای شاهد دارونماگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکولوژی و طب کاربردی

پژوهشگران: 
فلاح حسینی حسن (همکار طرح)
افخمی محمد (همکار طرح)
بنکداران عطااله (همکار طرح)
عباسی بهروز (همکار طرح)
کیان بخت سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

مقدمه: ژل خشک آلوئه ورا (صبر زرد) در طب سنتی ایران در بیماریهای متعدد از جمله گلوکز خون بالا مصرف می شود ولی تاکنون هیچ تحقیق علمی جهت بررسی اثر بخشی آن در کاهش سطح گلوکز خون بیماران دیابتی نوع دوم گزارش نشده است.
هدف: در این طرح پژوهشی، هدف بررسی تاثیر ژل خشک صبر زرد بر سطح گلوکز خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم بود
.
مواد و روشها: در این کارآزمایی بالینی تعداد 108 بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان شریعتی با سن 65ـ40 سال انتخاب و جهت کارآزمایی بالینی بطور تصادفی در 3 گروه 36 نفری تقسیم شدند. در این تحقیق به یک گروه ژل صبر زرد 300 میلی گرم در دو دوز منقسم در روز و به گروه دوم ژل صبر زرد 600 میلی گرم در دو دوز منقسم در روز و به گروه سوم کپسول دارونما دو بار در روز تجویز شد. بیماران هر سه گروه درمان رایج خود را بدون تغییر ادامه دادند. در این مطالعه پارامترهای خون ناشتا بیماران سه گروه شامل: گلوکز، هموگلوبین گلیکوزیله، پروفایل لیپید،کراتینین، اوره،
ALK، SGPT وSGOT قبل از شروع آزمایش و سپس 2 ماه بعد اندازه گیری شد.
نتایج: نتایج نشان داد که در بیماران دو گروه300 و 600 میلی گرم ژل خشک صبر زرد میانگین سطح گلوکز خون ناشتا بعد از دو ماه درمان به ترتیب
34.8±165.30 و 35.3±169.19 میلی گرم در دسی لیتر بود که در مقایسه با گروه دارونما 49.4±191.63 بطور معنی داری کاهش یافت (به ترتیب p=0.024و p=0.030. بعلاوه در بیماران دو گروه ژل خشک صبر زرد 300 و 600 میلی گرم، میانگین سطح هموگلوبین گلیکوزیله خون بعد از دو ماه درمان به ترتیب 1.09±6.67 و 1.08±6.89 درصد بود که در مقایسه با گروه دارونما 1.84±7.63 بطور معنی داری کاهش یافت (به ترتیب p=0.037و p=0.042. مقایسه پروفایل لیپید، آنزیمهای کبدی، کراتینین و اوره در دو گروه در مقایسه با دارونما تغییر معنی داری نداشت.
نتیجه کلی: تجویز ژل خشک صبر زرد با دوز 300 و 600 میلی گرم در روز به مدت دو ماه به بیماران دیابتی نوع دوم موجب بهبود سطح هموگلوبین گلیکوزیله و گلوکز خون ناشتا شد ولی هیچگونه عوارضی بر عملکرد کبد، کلیه و دستگاه گوارش نداشت. با توجه به آنکه تاثیر ژل صبر زرد بر سطح گلوکز خون با دوز 300 میلی گرم در روز مشابه دوز بالاتر بود. پیشنهاد می شود که اثر درمانی و عوارض جانبی دوز فوق بر سطح گلوکز خون بالا در طولانی مدت بررسی شود.ژل صبر زرد، دیابت، گیاه دارویی، طب سنتی

 
 
Title:

To investigate the effect of Aloe vera L. dry gel on blood sugar profile in type 2 diabetic patients, A double - blind, randomized, placebo controlled trialAbstract:

Introduction: The medicinal plant Aloe vera has been used for treatment of several diseases including diabetes in traditional system of medicine. But yet, no controlled human study has determined its efficacy in treatment of hyperglycemia in type 2 diabetic patients.
Objective: The present study was undertaken to explore the possible anti-hyperglycemic effects of the Aloe vera dry gel on type 2 diabetic patients.
Methods: A total 108 type 2 diabetic patients (aged 40 to 65 years) registered at the Diabetic Clinic registry of Shariati Hospital Tehran Iran, were randomly selected and enrolled in three groups. Two groups 36 patients received 150 and 300 mg Aloe vera two times a day respectively. One group 36 patients received placebo capsule similarly.
The standard anti-diabetic therapy was continued in all three groups. The patients fasting blood glucose, HbA1c, lipid profile, SGOT ALK, SGPT, BUN, cratinine were determined at the beginning and after two months during the study.
Results: Results showed that in 300 and 600 mg/day Aloe vera treated groups the average fasting blood glucose after two months were 165.30±34.8 and 169.19±35.3 as compared to placebo group 191.63±49.4 were decreased significantly (p=0.030 and p=0.024). Further in 300 and 600 mg/day the average HbA1c after two months were 6.89±1.08 and 6.67±1.09 as compared to placebo group 7.63±1.84 were decreased significantly (p=0.042 and p=0.037). There were no significant difference in lipid profile, SGOT ALK, SGPT, BUN, cratinine level after two months of the study in Aloe vera treated groups as compared to placebo group.
Conclusion: The present study indicated that the Aloe vera treatment in the dose of 300 and 600 mg/day has same beneficial effect on reducing glycemic state in type 2 diabetic patients with no adverse gastrointestinal symptoms as well as liver and kidney abnormalities during two months of therapy. As therapeutic effect of both dosages in present study were same, it is necessary to investigate the therapeutic effect of 300 mg/day in longer term study with larger number of patients.Keyword(s): Key words: Aloe vera, diabetes, medicinal plant, traditional medicine